Proiectul ordinii de zi 

Dispozitia 201/2020 

Minuta

Procesul verbal

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Hunedoara care se finanțează din Fondul IID;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică drumuri județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

            Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni- zona 5” – Etapa 1;  Doc;  Anexă-DALI  Parte desenată

            Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții, anexă la bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

Proiectul ordinii de zi

Minuta

Procesul verbal

Dispozitie

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale – Județul Hunedoara, în justiție;     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.     doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Punct suplimentar

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

-

 

Proiectul ordinii de zi

Minuta

Procesul verbal 

Dispoziția 177/2020

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii devizului general pentru obiectivul de investiții „Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Arta FORMA Deva”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a două imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva,  virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg, și 3 Centru Județul Hunedoara aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat în acest sens;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

PUNCTE SUPLIMENTARE

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

-

Ordinea de zi                                                 

Dispoziția 120/2020  

Minuta

Procesul verbal

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara;     doc;

 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2019;     doc;

         Anexe: 1;   2;   3;   4;   5;   6;   7;   8;   9;   10;   11;   12;   13;   14;   15;   16;   17;   18;   19;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020;      doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara a unor investiții realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara”;     doc;     Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Hunedoara a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO;     doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Sorin Adrian Vasilescu

Punct suplimentar:

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva;     doc;

Informaţii în completare