Convocator

Minuta

Procesul verbal

Poiecte de hotarari:

01 Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; doc

02 Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursurilor/ examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; doc;

03 Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2019;  anexe;  doc;

04 Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019;  doc;

05 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022;  ADRESA ANAFdoc;

06 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022;  PARTEA I;   PARTEA II; Anexe: de la 1 la 11; 12 la 24; 25 la 41; 42 la 62; 63 si 64;

07 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean HunedoaraAnexe: Evidenta Persoanelor;  Scoli specialale si CJRAE;  Teatrul Petrosani;  Teatrul Deva;  Muzeu;  Centrul de Cultura si Arta;  Monumente;  UAMS Baia de Cris;  DGASPC;  Biblioteca;  ADEH;  Salvamont;

BUGET ADEHUMS BAIA DE CRISBUGET BIBLIOTECA DEVA;  BUGET CENTRU CULTURA;  BUGET CJRAE;  BUGET DGASPC HD BUGET EVIDENTA POPULATIEI;  BUGET MCDR DEVA;  BUGET SALVAMONT;  BUGET SPAMI;  BUGET TEATRU DEVA;  BUGET TEATRU PETROSANI;  BUGETE SCOLI SPECIALE;

08 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022 ale spitalelor publice de interes județean;  BUGET TBC BRAD;  BUGET TBC GEOAGIU;Spital Deva partea 1; Spital Deva partea 2; doc;

09 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;  Anexa 1 BUGET APA SERV;  Anexa 2 SIT FINAN APASERV;  Anexa 3 BUGET APAPROD;

10 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019 

11 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL Calandoc;

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”doc;

13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;  anexa1, anexa 2;

14 Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;  doc;

15 Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 2018doc;

16 Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018; Anexa; doc;

17 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă, educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora;

18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019;

19 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județeandoc:

20 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană;  doc;

21 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județeandoc;

22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019;  ANEXA PLAN ACTIUNI DGASPC HDdoc;

23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020;  ANEXA STRATEGIE DGASPC HD;  ANEXA STRATEGIE PLANdoc;

24 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”

25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 - 2020”;  doc;

26 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații RMN – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Anexa;  doc;

27 Proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare in administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum apartinand proprietatii publice a Municipiului Brad, care asigura accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizarii unor lucrari de modernizare si reabilitare;  doc;

 

Informaţii în completare