privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi /sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017

 privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2012 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului bugetar 2013

 privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2014”

 privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de  finanţare nerambursabilă in condiţiile Legii nr. 350/2005

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 47/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale

privind  aprobarea Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014

privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice pentru unele obiective ale consiliului județean


privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea proiectului „Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul unor unitati administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice  - ZONA 4 ” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea şi intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL)

privind aprobarea cuantumului alocației de hrană  pentru consumurile colective  din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2014

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului - Hunedoara, din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara în vederea scoaterii din     funcţiune, casării și valorificării acestora

privind  solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unui teren reprezentând situl arheologic Micia, comuna Vețel

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înfiinţarea Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului garanţiilor locale

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.5/2013 privind aprobarea plăţii unor cotizaţii, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.61/2013

privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Fotbal Club Autobergamo” Deva

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva"

privind aprobarea plăţii unor cotizaţii

 privind aprobarea bugetului propriu al judetului pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017

privind aprobarea bugetelor pe anul 2014 si estimarile pe anii 2015 - 2017 ale intitutiilor publice din subordinea si finantarea CJH

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al  S.C. APA SERV VALEA JIULUI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al  S.C. APA SERV VALEA JIULUI la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar

privind  solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

privind aprobarea statului de funcții la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii  și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara

privind infiinţarea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014

privind stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2014

privind consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor la dispoziţia proprietarilor de imobile, afectaţi de exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării obiectivului de interes judeţean "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva"

privind modificarea bugetului proiectului ”Modernizare DJ 664: Pas Vulcan – Vulcan, km. 38+000 – 41+700” din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013

 privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv  de investiții al Consiliului Județean Hunedoara

privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean

privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Cabanierilor „Mândra” Parîng, în vederea finanțării și realizării în comun a  unor acțiuni de interes public județean

privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Federația Română de Judo și Sport Club Municipal Deva

privind aprobarea conținutului cadru al contracului de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”

privind aprobarea achiziției de activitati juridice de asistență și    reprezentare a intereselor  Spitalului Județean de Urgență Deva,  în justiție

privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului de  venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva pe anul 2014

privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2014

privind modificarea art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe şi proiecte culturale, educativ-ştiinţifice, sportive, unităţilor de cult şi a ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale pentru care se pot acorda finanţări nerambursabile din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 6/2014

privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare pod peste Râul Strei pe DJ 668C la km 0+890”, faza studiu de fezabilitate

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al  S.C.  APA PROD S.A. Deva  la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar

 privind adoptarea unor măsuri privind conducerea operatorului regional de apă S.C. APAPROD SA Deva

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara 

privind atribuirea unui imobil apartinand domeniului public al judetului Hunedoara pentru realizarea proiectului "Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca"

Atribuirea unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, pentru realizarea proiectului Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”

Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, pentru reabilitarea bazinului de înot de la Hunedoara

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.141/2011 privind aprobarea proiectului  ”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013

Modificarea Programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014

Aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean

Aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2014

Aprobarea încheierii unor convenții de colaborare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.36/2014 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara

Aprobarea proiectului ”Centrul cultural Castel Nopcsa” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului ”Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” Granturile SEE 2007 – 2014

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015 – 2017 ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

 Rectificarea bugetului creditelor interne al Județului Hunedoara pe anul 2014 și estimări pe anii 2015 - 2017

Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2014

Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2014

Aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2013

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea promovării proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III-a”Aprobarea promovării proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III-a”

Aprobarea statului de funcții al Teatrului de Artă Deva

Aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean Salvamont

Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2012 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Constituirea comitetelor de organizare UNESCO (COU) pentru monumentele istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO aflate pe teritoriul județului Hunedoara

Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația de Ecologie „Petro Aqua” Petroșani, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public

aprobarea parteneriatului între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Asociația SALVITAL Hunedoara și Asociația CORNELIUGROUP Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public

Stabilirea unor măsuri cu caracter administrativ pentru funcționarea Centrului de Management al Situațiilor de Urgență Hunedoara

Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului judetean

Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei

Aprobarea proiectului ”Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea  serviciilor publice – ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”

Aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar Consiliului Național al Audiovizualului, în vederea organizării unei unități teritoriale a CNA în județul Hunedoara

 Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean

Aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale inclusiv anexele la acestea ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2013

Aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva

Aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale consiului județean

Aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei

Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea realizării în comun a unor activități educativ-culturale și de tineret

Actualizarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019

Aprobarea modificării programului de investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI 

Aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiect care urmează să fie încheiat între Județul Hunedoara, banca Europeană pentru Reconstrucție de și Dezvoltare și APA PROD S.A. 

Modificarea Hotărîrii Consiliului Județean Hunedoara nr.97/2013

Aprobarea achiziționării și elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Conectarea rutieră a municipiilor Deva și Hunedoara la tronsonul de autostradă Deva-Orăștie”, faza studiu de fezabilitate

Acordarea unor Diplome de Excelență 

Alegerea Comisiei de validare

Eliberarea domnului Ioan Rus din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara

Alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara a domnului Gligor Dorin Oliviu

Abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.120/2012 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara

Desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara 

Modificarea încadrării unor tronsoane de drumuri de interes județean din județul Hunedoara în drumuri de interes local

Aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv al consiliului județean

Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Aprobarea modificării programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI

Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea statului de funcții al Teatrului de Artă Deva

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara Deva

Trecerea imobilului Scoală Specială Păclișa din domeniul public al județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Comunei Totești și  în administrarea Consiliului Local al Comunei Totești

Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara Deva

Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2014 

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone

Aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Mîndra Petroșani în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean

 

Numirea în funcția de conducere de șef serviciu al Serviciului public de administrare a monumentelor istorice

Incetarea înainte de termen a unui mandat de consilier județean 

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean

Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2014

Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2014

Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2013,ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea cheltuielilor din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 4

Aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului de Artă Deva

Aprobarea Strategiei Județene Antidrog Hunedoara 2013 – 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014 – 2016

Actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012

Atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019

Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

Anxele se gasesc la:

Anunt referitor la etapa I privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate in coridorul de expropriere a lucrarii de utilitate publica: Reabilitare conducta de aductiune apa tratata pentru alimentarea cu apa a loc

Aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Vulcan

Modificarea art.13 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.23/2014 privind aprobarea plății unor cotizații

Aprobarea  organigramei, statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Potecă Vasilică și Rusu Dorel, precum și  validarea înlocuitorilor acestora

Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  nr.112/2014 și Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  nr.113/2014

Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Fotbal Club AUTOBERGAMO, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public

Solicitarea Consiliului Județean Hunedoara de preluare în administrare a imobilului „Baza Nautică Cinciș” prin procedura de dare în plată

Numirea în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului Hunedoara

Aprobarea proiectului „Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba„ și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de imobile afectați de exproprierea pentru cauză de utilitate publică

necesară realizării obiectivului de interes județean „Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva

Trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APASERV Valea Jiului

SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea din Petroșani, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public

Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean

Aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții al consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate

Darea în administrare a unui tronson de drum de interes județean din județul Hunedoara

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2014

Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Numirea în funcția publică de conducere de șef serviciu al Camerei Agricole Județene Hunedoara

Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva”

Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Orașul Uricani prin Consiliul Local al Orașului Uricani pentru realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Bucura Uricani

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva

Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”

Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2015

Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2014 -2015 pe drumurile județene

Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean

Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Județeană ”Sportul pentru toți” Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public

Rectificarea şi virările de credite în cadrul bugetului creditelor interne pe anul 2014 al Judeţului Hunedoara şi estimări pe anii 2015 – 2017

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean

Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea modificării programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI

Aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - Grădiştea de Munte

Aprobarea cofinanțării proiectului de investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara în perioada 2014 – 2020”

Aprobarea Listei prioritare de investiții  pentru perioada 2014 – 2020 în vederea elaborării Master Planului actualizat pentru județul Hunedoara

Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2014

 Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

 Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor

 Aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ID Sîrbu Petroșani

 Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Ansamblului profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale Hunedoara

 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Orașul Hațeg, prin Consiliul Local al Orașului Hațeg, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare zonală

 Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului „Casa de Cultură Orăștie”

 Completarea Acordului de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, și Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz între municipiile Hunedoara și Deva „GREEN LINE HD”

 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.75/2013 privind aprobarea preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în administrarea Consiliului Județean Hunedoara

 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014

 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Hunedoara

 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor din subordinea Consiliului Județean Hunedoara

 Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III al anului 2014

 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2014

Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014

Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”

Aprobarea proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Aprobarea proiectului „Accesul la o viață decentă prin înființarea a șase centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean

Modificarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014

Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.855/7.10.2014

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate

Modificarea și completarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Aninoasa și Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz GREEN LINE VALEA JIULUI - VEST

Solicitarea transmiterii unui drum comunal din domeniul public al Comunei Densuș și din administrarea Consiliului Local al Comunei Densuș în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara

 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Hunedoara

 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

 Aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva

Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

  • Hotararea 224/2014

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014

  • Hotararea 225/2014

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean

Aprobarea modificării programului de investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI

Utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014

Alocarea de la bugetul județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă 2014

Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean

Modificarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014

Aprobarea proiectului„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi”,a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, precum și a proiectului tehnic revizuit

Aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”

Aprobarea proiectului „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții ”Parc de Afaceri Simeria” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Transmiterea unor bunuri din administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu în administrarea S.C. APA PROD S.A. Deva

Aprobarea Master Planului pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”

Aprobarea statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Aprobarea statului de funcții la Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Deva

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean

Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2014

Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV al anului 2014

Aprobarea modificării programului de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV Valea Jiului

Aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2014

Informaţii în completare