•  Hotararea 1/2015
  • Aprobarea utilizării excedentului anului 2013 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2014
 •  Hotararea 2/2015
  • Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015
 •  Hotararea 3/2015
  • Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 4/2015
  • Validarea mandatului de consilier județean al domnului Cărăguț Vasile
 • Hotararea 5/2015
  • Modificarea art.63 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2008
 • Hotararea 6/2015
  • Delegarea unui consilier județean care să îndeplinească temporar atribuțiile unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 7/2015
  • Aprobarea Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015
 • Hotararea 8/2015
  • Aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva
 • Hotararea 9/2015
  • Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu
 • Hotararea 10/2015
  • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 11/2015
  • Aprobarea programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005
 • Hotararea 12/2015
  • Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2015
 • Hotararea 13/2015
  • Stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2015
 • Hotararea 14/2015
  • Aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015
 • Hotararea 15/2015
  • Aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor revizuit pentru Județul Hunedoara
 • Hotararea 16/2015
  • Aprobarea achiziției de activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție
 • Hotararea 17/2015
  • Aprobarea și mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție
 • Hotararea 18/2015
  • Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 19/2015
 •      Aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015
 • Hotararea 20/2015
 •      Aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018
 • Hotararea 22/2015
 •     Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 23/2015
 •     Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu
 • Hotararea 24/2015
 •     Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
 • Hotararea 25/2015
 •     Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar
 • Hotararea 26/2015
 •     Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2014, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015
 • Hotararea 27/2015
 •     Aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele obiective ale consiliului județean
 • Hotararea 28/2015
 •     Aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 29/2015
 •     Aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate
 • Hotararea 30/2015
 •     Aprobarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015
 • Hotararea 31/2015
 •    Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean
 • Hotararea 32/2015
 •     Aprobarea încheierii Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, precum și consiliile locale din județul Hunedoara
 • Hotararea 33/2015
 •     Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara
 • Hotararea 34/2015
 •     Aprobarea componenței Comisiei paritare și a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 35/2015
 •     Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 36/2015
 • Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
 • Hotararea 37/2015
 • Aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 38/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice
 • Hotararea 39/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara
 • Hotararea 40/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara Deva
 • Hotararea 41/2015
 • Aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unei străzi secundare din Silvașu  de Jos-Hațeg
 • Hotararea 42/2015
 • Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”Modernizarea drumului de acces  spre Stația de sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063
 • Hotararea 43/2015
 • Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara  în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean
 • Hotararea 44/2015
 • Aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei
 • Hotararea 45/2015
 • Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții și/sau reparații: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km. 5+100 – km. 12+275, Modernizarea drumului de acces spre Stația de sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani, Reparații capitale parapet pe DJ 705H: DJ 705(km.8+800) – Geoagiu Băi   și Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip ”C” la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara
 • Hotararea 46/2015
 • Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 687E și DJ 687
 • Hotararea 47/2015
 • Aprobarea necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, materiale igienico-sanitare și rechizite pentru copiii și tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului și mamele protejate în centrele maternale
 • Hotararea 48/2015
 • Aprobarea situațiilor financiare, suspendarea activității și aprobarea demarării procedurilor de dizolvare și lichidare ale  Societății Comerciale S.C. Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A.
 • Hotararea 49/2015
 • Constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii
 • Hotararea 50/2015
 • Aprobarea plății cotizației la Asociația ”SALVITAL” Hunedoara pentru anul bugetar 2015
 • Hotararea 51/2015
 • Aprobarea plății cotizațiilor la asociațiile de dezvoltare „AQUA PREST HUNEDOARA”, ”APA VALEA JIULUI”, „SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR – JUDEȚUL HUNEDOARA”, ”SERVICIUL JUDEȚEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN” pentru anul bugetar 2015
 • Hotararea 52/2015
 • Aprobarea rectificării bugetului creditelor interne pe anul 2015 al județului Hunedoara și estimările pe anii 2016 – 2018
 • Hotararea 53/2015
 • Utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015
 • Hotararea 54/2015
 • Aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 – 2018  al Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 55/2015
 • Aprobarea documentației tehnico-economice pentru CL 10 ”Proiectare și execuție Construirea centrului de management al deșeurilor – stația de sortare, depozit și stație TMB în Bîrcea Mare” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063
 • Hotararea 56/2015
 • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 57/2015
 • Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
 • Hotararea 58/2015
 • Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD S.A. Deva
 • Hotararea 59/2015
 • Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 21/2013 de numire a reprezentanţilor Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” şi „Apa Valea Jiului”
 • Hotararea 60 /2015
 • Acordarea unor Diplome de Excelență  personalităților culturale Ileana Lucia Floran, Valeriu Butulescu și Marian Boboc
 • Hotararea 61/2015
 • Desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al  Spitalului Județean de Urgență Deva (Cazan Agripina Elena)
 • Hotararea 62/2015
 • Aprobarea achiziționării documentațiilor  tehnico-economice pentru obiectivele de investiții Linie verde de autobuz  electric între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line  Valea Jiului și Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna – DJ 687A, km 1+100 – 3+300, la faza studiu de fezabilitate
 • Hotararea 63/2015
 • Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul Protecția conductei de transport gaze naturale DN 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 Merișor – Dealu Babii – Vulcan, km 5+010 – 10+000
 • Hotararea 64/2015
 • Stabilirea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria
 • Hotararea 65/2015
 • Aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2014
 • Hotararea 66/2015
 • Modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015
 • Hotararea 67/2015 - anexele 1-3; anexa 4; anexele 5-7;
 • Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2015
 • Hotararea 68/2015
 • Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2015
 • Hotararea 69/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 70/2015
 • Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Apa Serv Valea Jiului
 • Hotararea 71/2015
 • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 72/2015
 • Modificarea componenței nominale, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara
 • Hotararea 73/2015
 • Aprobarea continuării activității de asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și/sau a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Hunedoara în justiție aprobate și demarate în anul 2014, în anul 2015
 • Hotararea 74/2015
 • Constatarea încetării contractului de mandat al administratorului special la SC Drumuri și Poduri SA Deva
 • Hotararea 75/2015; anexele 1-11; anexele 12-14
 • Privind utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judeten Hunedoara, pe anul 2015
 • Hotararea 76/2015
 • privind  aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale inclusiv anexele la acestea ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2014
 • Hotararea 77/2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015
 • Hotararea 78/2015 cu anexele 1-11;  anexele 12-15;
 • privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015 
 • Hotararea 79/2015
 • privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 
 • Hotararea 80/2015
 • privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Deva 
 • Hotararea 82/2015
 • privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 
 • Hotararea 85/2015
 • privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva” 
 • Hotararea 86/2015
 • privind extinderea traseului aferent Proiectului de dezvoltare zonală: „Linie verde de autobuze electrice între: Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani GREEN  LINE  VALEA  JIULUI” 
 • Hotararea 87/2015
 • privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora 
 • Hotararea 88/2015
 • pentru stabilirea destinației unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara
 • Hotararea 89/2015
 • privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoutilitarele ce deservesc  serviciile și direcțiile din cadrul Consiliului Județean Hunedoara 
 • Hotararea 90/2015;  anexa;
 • privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale S.M.I.D. JudețulHunedoara 
 • Hotararea 91/2015
 • privind aprobarea achiziției de activități juridice de asistență și reprezentare a intereselor Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva în justiție 
 • Hotararea 92/2015
 • Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Costa Cosmin Cristian
 • Hotararea 93/2015
 • Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al domnului Balint Tiberiu Ioan
 • Hotararea 95/2015
 • Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara 
 • Hotararea 96/2015
 • Aprobarea încheierii unui Acord cadru de parteneriat în scopul constituirii ,,Parteneriatului pentru dezvoltarea si promovarea Destinaţiei Ecoturistice Ţara Haţegului – Retezat”
 • Hotararea 97/2015
 • Aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean (Opera Nights)
 • Hotararea 98/2015
 • Validarea unor membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara
 • Hotararea 99/2015
 • Actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012
 • Hotararea 100/2015
 • Aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 101/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015
 • Hotararea102/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugeturilor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 103/2015
 • Aprobarea rectificării bugetului creditelor interne și modificarea programului de investiții finanțat din bugetul creditelor interne pe anul 2015
 • Hotararea 104/2015
 • Propunerea de participare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către aceasta a unui autovehicul
 • Hotararea 105/2015
 • Propunerea de participare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către aceasta a două autovehicule
 • Hotararea 106/2015
 • Constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
 • Hotararea 107/2015
 • Validarea mandatului de consilier județean al domnului Joițoiu Cosmin
 • Hotararea 108/2015
 • Numirea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”
 • Hotararea 109/2015
 • Completarea  Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015
 • Hotararea 111/2015
 • Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2015
 • Hotararea 112/2015
 • Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara  nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui proiect pentru asistență tehnică de pregătire a proiectului de investiții în Valea Jiului aferent perioadei 2014 – 2020 și a cofinanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013
 • Hotararea 114/2015
 • Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
 • Hotararea 115/2015
 • Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean ”Salvamont”
 • Hotararea 116/2015
 • Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Hunedoara
 • Hotararea 117/2015
 • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice
 • Hotararea 118/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș
 • Hotararea 119/2015
 • Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani
 • Hotararea 120/2015
 • Aprobarea statului de funcții la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva
 • Hotararea 121/2015
 • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 122/2015
 • Modificarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013
 • Hotararea 123/2015
 • Constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotararea 124/2015
 • Retragerea Județului Hunedoara din calitatea de membru asociat în Asociația Club Sportiv Municipal Cetate Deva
 • Hotararea 125/2015
 • Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania Motorsport, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public
 • Hotararea 126/2015
 • Aprobarea Acordului de asociere dintre Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie intensivă mobilă
 • Hotararea 128/2015
 • Aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele  de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN 66(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – limită județ Alba, km 3+424 – 7+700 - Urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iulie 2014, Refacere poduri calamitate pe DJ 668A și Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 129/2015
 • Aprobareaachiziționării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, județul Hunedoara, la faza studiu de fezabilitate
 • Hotararea 130/2015
 • Aprobarea actualizării  devizului general pentru obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane neconforme din Aninoasa, Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, Călan, Hunedoara” și ”Construirea stației de sortare și a stației de transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2012 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063
 • Hotararea 131/2015
 • Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015
 • Hotararea 132/2015
 • Desemnarea SP QUANTUM SPRL ca lichidator al  S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A.
 • Hotararea 133/2015
 • Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2015
 • Hotararea 134/2015
 • Aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Instalație interioară de oxigenoterapie” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad
 • Hotararea 135/2015
 • Darea din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa a tronsonului din drumul judeţean DJ 666B:DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 2+875 şi km 5+750
 • Hotararea 136/2015
 • Aprobarea participării Consiliului Județean Hunedoara la licitația publică pentru cumpărarea unei parcele de teren, aflată în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în C.F.61467, în suprafață de 10.105 mp, categoria de folosință ”drum”
 •  Hotararea 137/2015
 • Validarea mandatului de consilier județean al domnului Bejinariu Valeriu
 • Hotararea 138/2015
 • Acordarea unor Diplome de Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă
 • Hotararea 139/2015
 • Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel, precum și validarea domnului Kiszely Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara
 • Hotararea 140/2015
 • Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara
 •  Hotararea 141/2015
 • Aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 143/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 •  anexele 1-5anexele 6-17anexele 18-25;
 • Hotararea 144/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean
 • Hotararea 145/2015
 • Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public intitulată „DACFEST – Sub semnul lupului 2015, Ediția a VI-a”
 • Hotararea 146/2015
 • Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Club Sportiv Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public intitulată „HARD ENDURO LUPENI„
 • Hotararea 147/2015
 • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 148/2015
 • Modificarea programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015
 • Hotararea 149/2015
 • Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reparație instalație electrică la Galeriile de Artă (Forma)”
 • Hotararea 150/2015
 • Aprobarea ”Normelor procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile subordonate acestuia”
 •  Hotararea 151/2015
 • Aprobarea cumpărării parcelei de teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în suprafață de 10.015 mp, categoria de folosință „drum”
 • Hotararea 152/2015
 • Aprobarea contractării unui împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”
 • Hotararea 153/2015
 • Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale pe anul 2015
 • Hotararea 154/2015
 • Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Tenis Club Deva în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean – MTB CORVIN MARATHON
 • Hotararea 155/2015
 • Acordarea unor Diplome de Excelență elevelor Ana-Teodora Anuțoiu, Sonia-Adelina Șortan și doamnei profesor Felicia Mariana Amzulescu
 • Hotararea 157/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 158/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean
 • Hotararea 159/2015
 • Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar
 • Hotararea 160/2015
 • Aprobarea statului de funcții pentru personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane
 • Hotararea 161/2015
 • Aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 -2016 pe drumurile județene
 • Hotararea 162/2015
 • Aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele  de investiții ModernizareDJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese, km 10+300-20+100 – rest de executat și Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 164/2015
 • Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD S.A. Deva (revocare Blaga Constantin și desemnare Munteanu Marius)

 • Hotararea 165/2015
 • Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015
 • Hotararea 166/2015
 • Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului urban neconform din Orăștie” și Proiectare și execuție ”Inchiderea depozitului urban neconform din Deva” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063
 • Hotararea 167/2015
 • Aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara
 • Hotararea 168/2015
 • Modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2015
 • Hotararea 169/2015
 • Actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA
 • Hotararea 170/2015
 • Modificarea limitelor unor tronsoane ale coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare conductă de aducţiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva
 • Hotararea 171/2015;   anexele 1-13;   anexele 14-27;
 • Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget
 • Hotararea 175/2015
 • Analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 2015
 • Hotararea 176/2015
 • Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 177/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu
 • Hotararea 178/2015
 • Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare economico-Socială a Județului Hunedoara
 • Hotararea 180/2015
 • Aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Hunedoara (CLDPS)
 • Hotararea 181/2015
 • Aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii și funcționării Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Vest
 • Hotararea 182/2015
 • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 183/2015
 • Aprobarea modificării arondării localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare locale  de evidenţă a persoanelor
 • Hotararea 184/2015;   anexa 1;   anexa 2;
 • Aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip C la Inspectoratul pentru Situații de Urgență IANCU DE HUNEDOARA
 • Hotararea 185/2015
 • Aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții Modernizare și reabilitare DJ 668A: Streisângiorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Tîrsa-Costești (DJ705A), km12+500-16+490; Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)-Băcîia-limită județ Alba, km3+424-km 7+700; Modernizare și reabilitare DJ 763A: Steia (DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ Arad, km0+000-km13+400; Modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălișoara)-DC165 (Dealu Mare)-DN76 (Podele), km0+000-km9+700; Modernizare DJ 707G: DN 7-Gurasada-Dănulești, km 3+500-14+000; Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sîrbi (DJ 706), km2+800-km 3+800 și km 7+150-km 19+450 și Modernizare DJ 705-Mada, km 0+000-km 6+500 ale Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 186/2015
 • Aprobarea modificării caracteristicilor drumului județean DJ 668C: DN 66-Bretea Română-Vîlcelele Bune-Bățălari-Boșorod
 • Hotararea 187/2015
 • Modificarea și completarea Normelor procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și instituțiile aflate în subordinea acestuia, aprobate prin Hotărârea nr.150/2015
 • Hotararea 188/2015
 • Modificarea și completarea Hotărârii nr.152/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în valoare de maximum 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
 • Hotararea 189/2015
 • Acordarea dreptului de acces pe traseul unor drumuri județene aparținând domeniului public al Județului Hunedoara Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea implementării proiectului „RO-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”
 • Hotararea 190/2015
 • Aprobarea modificării actului constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI
 • Hotararea 191/2015
 • Aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria
 • Hotararea 192/2015
 • Aprobarea asocierii între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea înființării Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL CALAN” SRL
 • Hotararea 193/2015
 • Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara pentru anul școlar 2015 – 2016
 • Hotararea 194/2015
 • Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în consiliile de administrație ale unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul școlar 2015 – 2016
 • Hotararea 195/2015
 • Actualizarea devizului general pentru obiectivul „Instalație de oxigenoterapie” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad
 • Hotararea 196/2015
 • Actualizarea devizului general pentru obiectivul „Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu – Extindere canalizare”
 • Hotararea 197/2015
 • Aprobarea statului de funcții la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
 • Hotararea 198/2015
 • Dispunerea încetării raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Hunedoara
 • Hotararea 200/2015  anexe:   1;  2;  3;  4;  5;  6;  7-9;  10-12;
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 201/2015
 • Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2015
 • Hotararea 202/2015
 • Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.911/2015
 • Hotararea 203/2015
 • Utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2015
 • Hotararea 204/2015
 • Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale
 • Hotararea 205/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad
 • Hotararea 206/2015
 • Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu
 • Hotararea 207/2015
 • Aprobarea statului de funcții pentru personalul  Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva
 • Hotararea 208/2015
 • Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul Reparație instalație electrică și unele amenajări interioare la Galeriile de Artă (Forma)
 • Hotararea 209/2015
 • Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva
 • Hotararea 211/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Hotararea 212/2015
 • Aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2016
 • Hotararea 213/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2015
 • Hotararea 214/2015       anexe 1-9              anexe 10-13
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 215/2015
 • Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean
 • Hotararea 216/2015
 • Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2015
 • Hotararea 217/2015
 • Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV al anului 2015
 • Hotararea 218/2015
 • Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara
 • Hotararea 219/2015
 • Actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019
 • Hotararea 220/2015
 • Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara
 • Hotararea 221/2015
 • Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu
 • Hotararea 222/2015
 • Aprobarea prelungirii duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara“
 • Hotararea 223/2015     anexe
 • Aprobarea conținutului-cadru al Caietului de sarcini al Serviciului de operare și administrare a Centrului integrat de management al deșeurilor (CMID) Bârcea Mare
 • Hotararea 224/2015
 • Aprobarea devizului general actualizat aferent Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara“, cod SMIS – CSNR 49063
 • Hotararea 225/2015
 • Aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pentru perioada de iarnă 01.01.2016-15.03.2016
 • Hotararea 226/2015
 • Asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325”
 • Hotararea 227/2015
 • Darea din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa a drumul judeţean DJ 666B: DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 0+000 şi km 5+750
 • Hotararea 228/2015
 • Certificarea suprafețelor rezultate din măsurători topografice, aferente obiectivelor de investiții Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan, tronson km 13+150-22+841 și Culoarul Trafic Mureș Nord : DN 7 (Gelmar)-Geoagiu Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Șoimuș-Brănișca-Sârbi-DN 7 (Ilia)
 • Hotararea 229/2015
 • Aprobarea închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe unele sectoare de drumuri judeţene pe perioada iernii 2015 - 2016
 • Hotararea 230/2015
 • Aprobarea statului de funcţii al Agenţiei pentru Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara
 • Hotararea 231/2015
 • Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri – Simeria
 • Hotararea 232/2015
 • Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ” Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva”, cod SMIS 1873 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotararea 233/2015
 • Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ” Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Muntii Orăștiei ”, cod SMIS 11570 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotararea 234/2015
 • Finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia

 

 

 

Informaţii în completare