1. Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2014 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2015 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (20), atât pe articole, cât și în ansamblu;

2. Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016 – a fost adoptat cu unanimitate pe voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

3. Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019 – a fost adoptat cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Rudeanu Mihail Nicolae) și 5 abțineri (Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru), atât pe articole, cât și în ansamblu;

4. Hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

5. Hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

6. Hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile Legii nr.350/2005 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

7. Hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Bârea Vasile, Cristescu Costică. Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rus Ioan, Stănescu Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

8. Hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

9. Hotărâre   privind aprobarea  revizuirii documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu Bibliotecă Județeană ”Ovid Densușianu”- Deva în corpul B), al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Stoica Raul lipsește temporar din sala de ședințe);

10. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

11. Hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

12. Hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ”Modernizare DJ 709 F: DN 7A – Cabana Rusu - Masivul Parâng, km. 6+600  - 10+325” al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

13. Hotărâre  privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara –adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

14. Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019 – adoptat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA 1-14-ANEXA 15-30-ANEXA 31-49-ANEXA 40-90

15. Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Joițoiu Cosmin, Rudeanu Mihail Nicolae, Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA 1-10-ANEXA 11-21-ANEXA 22-25-ANEXA 26-40-ANEXA 41-51-ANEXA 52-55-ANEXA 56-64-ANEXA 65-70-ANEXA 71-85-ANEXA 86-92-ANEXA 93-99-ANEXA 100-106

16. Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar – adoptat astfel: art.1 și art.2 cu 26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ivănuș Niculae, Pleșcan Dorina, Zvîncă Adrian) și 2 abțineri (Dămian Dana, Muțiu Florin), art.3 cu 28 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Zvîncă Adrian) și 2 abțineri  (Dămian Dana, Muțiu Florin), iar în ansamblu cu 26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ivănuș Niculae, Pleșcan Dorina, Zvîncă Adrian) și 2 abțineri (Dămian Dana și Muțiu Florin); (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre;

17. Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019 ale spitalelor publice de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA 1-ANEXA 2-ANEXA 3

18. Hotărâre privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă din județul Hunedoara pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

19. Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2016 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

20. Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul Turdean Radu Eugen lipsește temporar din sala de ședințe);

21. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Morar Nicolae Simion și Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnul consilier județean Turdean Radu Eugen lipsește temporar din sala de ședințe);

22. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

23. Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic Ion D.Sîrbu Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Prip Ioan și Stoica Raul lipsesc temporar din sala de ședințe) ;

24. Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

25. Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

26. Hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, precum și consiliile locale din județul Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe);

27. Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe);

28. Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe);

29. Hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – domnii consilieri județeni Henți Iulian Cosmin și Tolaș Liliana au părăsit sala de ședințe);

30. Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcționarea S.C. „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” S.R.L. – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30).

31. Hotărâre privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA domnului Pera Bulz – artist popular – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

32. Hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

33. Hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Bârea Vasile – adoptat cu 28 voturi pentru și o abținere (Gaita Doru), atât pe articole, cât și în ansamblu;

34. Hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Coltescu Marin – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

35. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Dimulescu Rodica – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

36. Hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnii Bârea Vasile și Dumitru Liviu Gabriel – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

37. Hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică organizată la nivelul județului Hunedoara și validarea acestuia – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2, 3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – domnul consilier Rus Ioan lipsește temporar din sala de ședințe);

38. Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Veteranilor de Război – filiala județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rus Ioan lipsește temporar din sala de ședințe);

39. Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

40. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean prin curse regulate speciale – adoptat cu 28 voturi pentru și o abținere (Staier Ioan Dumitru), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

41. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara, cod SMIS-CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (30) pe articole și cu 29 voturi pentru și un vot împotrivă (Tolaș Liliana) în ansamblu;

42. Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior în zona de siguranță a drumului județean DJ 698 – adoptat astfel: art.1 cu unanimitate de voturi (30); art.2 cu 29 voturi pentru și un vot împotrivă (Tolaș Liliana); art.3, art.4 și în ansamblu cu unanimitate de voturi (30);

43.Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul Reparații capitale rezervor apă 150 mc și stație de tratare apă la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

44. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

45. Hotărâre privind retragerea Județului Hunedoara din calitatea de membru asociat în Asociația „Fotbal Club Autobergamo” Deva – adoptat cu 29 voturi pentru și o abținere (Cărăguț Vasile), atât pe articole, cât și în ansamblu;

46. Hotărâre privind aprobarea renunțării la calitatea de membru asociat a Județului Hunedoara în Asociația „Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara” – adoptat astfel: art.1 cu 29 voturi pentru și o abținere (Cărăguț Vasile); art.2 cu 28 voturi pentru, un vot împotrivă (Morar Nicolae Simion) și o abținere (Cărăguț Vasile); art.3, 4, 5 , cât și pe ansamblu cu 29 voturi pentru și o abținere (Cărăguț Vasile);

47. Hotărâre privind aprobarea retragerii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, din Acordul de asociere cu Federația Română de Judo și Sport Club Municipal Deva – adoptat cu 29 voturi pentru și o abținere (Cărăguț Vasile), atât pe articole, cât și în ansamblu;

48. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Joițoiu Cosmin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar doamna consilier Dămian Dana lipsește temporar din sala de ședințe);

49. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul „Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Cazan Agripina Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

50. Hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării voluntare a SC ADMISERV HUNEDOARA SRL  - adoptat astfel: art.1(1) prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30); art.1(2) prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2, 3, și 4 cu unanimitate de voturi (30).

51. Hotărâre privind încetarea contractului de management nr.2908/17.03.2015 al domnului Ardelean Nelu, managerul Teatrului de Artă Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

52. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului TABACU CLAUDIU-SORIN – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

53. Hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Sălan Viorel, precum și validarea domnului Vîță Robert Iulian – adoptat cu unanimitate de voturi astfel: art.1 și 2 cu 30 voturi (domnul consilier Stoica Raul lipsește din sala de ședințe), iar art.3, 4 și 5, cât și în ansamblu cu 31 voturi;

54. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

55. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

56. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 29 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Cazan Agripina Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

57. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Cazan Agripina Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

58. Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Pleșcan Dorina lipsește din sala de ședințe);

59. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi astfel: pe artticole cu 30 voturi (doamna consilier Pleșcan Dorina lipsește din sala de ședințe), iar în ansamblu cu 31 voturi;

60. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Joițoiu Cosmin nu participă la adoptatea acestui proiect de hotărâre);

61. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Consiliului de administrație al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara – adoptat cu 27 voturi pentru și 3 abțineri (Hirghiduși Ion, Rus Ioan și Staier Ioan Dumitru), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Muțiu Florin lipsește din sala de ședințe);

62. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

63. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna – DJ 687A, Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu Bibliotecă Județeană „Ovid Densușianu” Deva în corpul B) și Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie – adoptat cu unanimitate de voturi astfel: art.1 cu 30 voturi (lipsește din sala de ședințe domnul consilier Toma Florian), art.2 cu 29 voturi (lipsesc din sala de ședințe domnii consilieri Toma Florian și Rus Ioan), art,3, 4 și 5, cât și în ansamblu cu 30 voturi (lipsește din sala de ședințe domnul consilier Rus Ioan);

64. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Intreținere, restaurare, conservare la monumentul istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte (înlocuire stâlpi de lemn la marele templu circular; înlocuire gard metalic cu gard din lemn la drumul pavat) – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rus Ioan lipsește din sala de ședințe); - ANEXA

65. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza de studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA

66. Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; - ANEXA 1-13

67. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rudeanu Mihail Nicolae nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA 1-8-ANEXA 9-18

68. Hotărâre privind aprobarea rectificarii și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2016 ale spitalelor publice de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin, Rudeanu Mihail Nicolae și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnul consilier Prip Ioan lipsește din sala de ședințe); -ANEXA 1-ANEXA 2

69. Hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; - ANEXA 1-4

70. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Turdeanu Radu Eugen lipsește din sala de ședințe); - ANEXA 1-4

71. Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Turdean Radu Eugen lipsește din sala de ședințe);

72. Hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2016 – adoptat cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Dimulescu Rodica) și 3 abțineri (Gaita Doru, Hirghiduși Ion, Zvîncă Adrian), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Staier Ioan Dumitru nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnii consilieri Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan și Turdean Radu Eugen lipsesc din sala de ședințe);

73. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu 28 voturi pentru și o abținere (Staier Ioan Dumitru), atât pe articole cât și în ansamblu (domnii consilieri Rus Ioan și Turdean Radu Eugen lipsesc din sala de ședințe);

74. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.190/2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC „Apa Serv Valea Jiului” SA Petroșani – adoptat cu 27 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Zvîncă Adrian) pe articole (lipsesc din sala de ședințe domnii consilieri Morar Nicolae Simion, Rus Ioan și Turdean Radu Eugen) și cu 28 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Zvîncă Adrian) în ansamblu (lipsesc din sala de ședințe domnii consilieri Morar Nicolae Simion și Turdean Radu Eugen);

75. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică Straja-Lupeni” și aprobarea finanțării din bugetul propriu al Județului Hunedoara a unui tronson din cadrul acestui obiectiv – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Turdean Radu
Eugen lipsește din sala de ședințe)
;

76 Hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre).

77 Hotărâre privind acordarea unei Diplome de Excelență – adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole (31), cât și în ansamblu (30 – doamna consilier Tolaș Liliana lipsește temporar din sala de ședințe);

78. Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația culturală DEVART, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

79. Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

80. Hotărâre privind stabilirea cotei de carburant pentru autoturismele din parcul auto al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

81. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013, cu modificările ulterioare – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

82. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea denumirilor unor obiective din programul de investiții anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rudeanu Mihail Nicolae nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

83. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului de Administrare a Monumentelor Istorice – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rudeanu Mihail Nicolae nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

84. Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

85. Hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2015 - 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

86. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Rudeanu Mihail Nicolae și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);-ANEXA 1-3-ANEXA 4-7

87. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Gaita Doru, Pleșcan Dorina, Turdean Radu Eugen și Zvîncă Adrian lipsesc temporar din sala de ședințe);

88. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Gaita Doru și Zvîncă Adrian lipsesc temporar din sala de ședințe);

89. Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui spațiu imobiliar în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Deva, din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

90. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Morar Nicolae Simion și Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

91. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

92. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

93. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică Straja-Lupeni” – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Stoica Raul lipsește temporar din sala de ședințe);

94. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu ; - Inventar - Planse

95. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/4.03.2014 pentru implementarea „Sistemului de management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

96. Hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016  – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

97. Hotărâre privind revocarea doamnei Cazan Agripina Elena din calitatea de membru titular și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 și art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și art.4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26 – domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu, Joițoiu Cosmin, Petrui Ioan Dorin, Rus Ioan și Tolaș Liliana au părăsit sala de ședințe).

98. Hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe);

99. Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Asociaţia Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean – adoptat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dimulescu Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere (Muțiu Florin) atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnul consilier Petrui Ioan Dorin  nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

100. Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Clubul Sportiv Heian Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe);

101. Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Asociaţia Fotbal Club Autobergamo Deva în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni de interes public – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Rudeanu Mihail Nicolae și Stoica Raul lipsesc temporar din sala de ședințe);

102. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unhanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe);

103. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

104. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

105. Hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel art.1 cu 24 voturi pentru, art.2 cu 23 voturi pentru și un vot împotrivă (Cărăguț Vasile), art.3 și hotărârea în ansamblu cu 24 voturi pentru (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

106. Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2015 ale societaţilor comerciale la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe) ; -ANEXA

107. Hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe);

108. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Prip Ioan și Rudeanu Mihail Nicolae lipsesc temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Dimulescu Rodica, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

109. Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 – adoptat cu 25 voturi pentru și o abținere (Dimulescu Rodica), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Prip Ioan lipsește temporar din sala de ședințe, iar doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

110. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 26 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin lipsește temporar din sala de ședințe);

111. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu;

112. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Stoica Raul lipsește temporar din sala de ședințe, iar doamna consilier județean Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

113. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu - Vol.1-Vol.2-Vol.3

114. Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)   şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

115. Hotărâre pentru stabilirea modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe artiole, cât și în ansamblu;

116. Hotărâre privind aprobarea conținutului cadru al Actului adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu;

117. Hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în județul Hunedoara, aferent Proiectului ”Sistemul de management integrat al deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan și Stănescu Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre).

118. Hotărâre privind alegerea comisiei de validare

119. Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni

120. Hotărâre de declarare ca legal constituit a CJH

121. Hotărâre de alegere a președintelui CJH

122. Hotărâre de alegere a vicepreședintelui CJH

123. Hotărâre de alegere a vicepreședintelui CJH

124. Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate a CJH pe principalele domenii de activitate

125. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție „Amenajare platformă de stocare temporară a deșeurilor în municipiul Petroșani” și stabilirea modului de administrare a investiției, la finalizarea acestuia – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu (după adoptarea în prealabil a două amendamente cu privire la contractul-cadru cuprins în anexa nr.2);

126. Hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu;

127. Hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Hunedoara – după respingerea unui amendament, a fost adoptat în forma inițială astfel: art.1 cu 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bejinariu Valeriu) și o abținere (Mârza Florin); art.2 și 3, cât și în ansamblu cu 27 voturi pentru și un vot împotrivă (Bejinariu Valeriu).

128. Hotărâre privind  încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Demeter Ioan – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

129. Hotărâre privind validarea  mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

130. Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Scolar al județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

131. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; - ANEXA 1-3-ANEXA 4-ANEXA 5-7

132. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

133. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA

134. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Dimulescu Rodica nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA 1-3-ANEXA 4-10-ANEXA 11-35-ANEXA 36-42

135. Hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite și modificarea programului de investiții în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA 1-ANEXA 2

136. Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier județean Dimulescu Rodica nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA

137. Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 687G - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

138. Hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

139. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad” - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

140. Hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pe unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

141. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

142. Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” cod SMIS – CSNR 49063 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

143. Hotărâre privind numirea domnului Panaitescu Mihai în funcția de conducere de manager al Teatrului de Artă Deva - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

144. Hotărâre  privind desemnarea a trei consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30);

145. Hotărâre privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 cu 29 voturi pentru și 1 abținere (Gligor Dorin Oliviu);

146. Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de  gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara – după respingerea unei propuneri de amendament, a fost adoptat în forma propusă de inițiator cu 17 voturi pentru și 13 abțineri (Antal Liviu Marius, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana Elisabeta, Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu), atât pe articole, cât și în ansamblu;

147. Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat a obiectivului de investiție ”Amenajare platformă de stocare  temporară a deșeurilor în Municipiul  Petroșani” - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

148. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate, revizuit pentru obiectivul ”Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului” - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

149. Hotărâre  privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferente fazei a II-a - adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Antal Liviu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

150. Hotărâre  privind actualizarea devizului general al proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” pe cele două faze - adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Antal Liviu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

151. Hotărâre privind dispunerea încetării contractului individual de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, director al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

152. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

153. Hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;

154. Hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L. – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitte de voturi (30);

155. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea Parcului de Afaceri Simeria - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu.

156. Hotărâre pentru aprobarea Memoriului justificativ privind explicitarea populației echivalente pentru o parte din aglomerările incluse în Anexa 7 din Master-planul pentru „Extinderea și reabilitarea structurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara” pentru faza a II-a 2014-2020 a fost supus votului plenului și a fost adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblul său.

157. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; -ANEXA 1-4-ANEXA 5-10-ANEXA 11-16

158. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; - ANEXA 1-ANEXA 2-ANEXA 3-ANEXA 4-ANEXA 5-ANEXA 6-8-ANEXA 9-11-ANEXA 12-20-ANEXA 21-23

159. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

160. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2016 – 2017 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (22 – doamna consilier județean Dimulescu Rodica nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

161. Hotărâre privind  desemnarea nominală a unui consilier județean ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (23), art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (23);

162. Hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

163. Hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

164. Hotărâre privind  aprobarea cofinanțării Proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

165. Hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” a  terenurilor  pentru reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

166. Hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat în sistemul de alimentare cu apă/apă uzată în Valea Jiului – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; - Opis-Cap.0-Cap.1-Cap.2-Cap.3-Cap.4-Cap.5-Cap.6-Cap.7.1-Cap.7.2-Cap.8-Cap.9-Cap.10.1-Cap.10.2-Cap.11

167. Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele Lucrări de reparații curente drum de acces în incinta sanatoriului, Lucrări de reparații tencuială la balcoane și vopsitorie balustrade, Lucrări de reparații curente farmacie și recondiționare mobilier și Lucrări de reparații curente anexe gospodărești la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

168. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

169. Hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva a Asociației Terra Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes public județean și național intitulată Dacii și Romanii din anticul Petris – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

170. Hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului David Adrian Nicolae – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

171. Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Veteranilor de Război filiala județului Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean intitulată „100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial – prilej de comemorare pentru veteranii de război ai județului Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său.

172. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – aprobat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Magheru Dan-Adrian nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); - ANEXA 1-10-ANEXA 11-18

173. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (25) atât pe articole, cât și în ansamblu;

174. Hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu;

175. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Magheru Dan-Adrian nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

176. Hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obliectivul de investiții „Restaurare castel Nopcea, sat Săcel, comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu.

177. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Gherman Petre Lucian – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

178. Hotărâre privind acordarea unei Diplome de excelență – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

179. Hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea din Petroșani, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

180. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

181. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA 10-15

182. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier județean Magheru Dan Adrian nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu;

183. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

184. Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

185. Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

186. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

187. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

188. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara: ”Bază sportivă Băcia, comuna Băcia, județul Hunedoara – Etapa 1 – Obiectivul 1 – Teren de sport” și ”Construirea clădire poartă și amenajare acces la situl Ulpia Traiana sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

189. Hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016 – 2017 pentru drumurile județene – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

190. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

191. Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de activitate pe semestrul I a anului 2016 ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

192. Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

193. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2016 – 2017 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32);

194. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de administrație  ale unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul şcolar 2016 – 2017 – adoptat astfel: art.1, art.2, art.3 și art.4 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.5, art.6 și art.7 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32);

Hotărârea privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru implementarea Proiectului ”Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locații publice din comunele județului” – nu a putut fi adoptat, întrucât s-au înregistrat 15 voturi pentru (Antal Liviu-Marius, Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana-Elisabeta, Gligor Dorin-Oliviu, Gherman Petre-Lucian, Magheru Dan-Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț-Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu), 0 voturi împotrivă și 17 abțineri (Andronache Daniel-Costel, Bălănesc Doinița-Maria, Bobora Mircea-Flaviu, Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eudard, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Nistor Laurențiu, Popa Mircea-Marcel, Rus Lucian-Ioan, Suciu Ancuța-Elena, Staier Ioan-Dumitru, Vasilescu Sorin-Adrian);

Hotărârea privind aprobarea Programului ”Primul Ghiozdan” de susținere a învățământului școlar din Județul Hunedoara – nu a putut fi adoptat, întrucît s-au înregistrat 15 voturi pentru (Antal Liviu-Marius, Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana-Elisabeta, Gligor Dorin-Oliviu, Gherman Petre-Lucian, Magheru Dan-Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț-Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu), 0 voturi împotrivă și 17 abțineri (Andronache Daniel-Costel, Bălănesc Doinița-Maria, Bobora Mircea-Flaviu, Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eudard, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Nistor Laurențiu, Popa Mircea-Marcel, Rus Lucian-Ioan, Suciu Ancuța-Elena, Staier Ioan-Dumitru, Vasilescu Sorin-Adrian);

195. Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

196. Hotărâre pentru aprobarea memoriului justificativ privind explicitarea populației echivalente pentru aglomerările Bretea Română și Zam incluse în Anexa 7 din Master Planul pentru „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” pentru faza a II-a 2014-2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

197. Hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ca membri ai Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1, art.2, art.3 și art.4 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.5, art.6 și art.7 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (22 – domnii consilieri județeni Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana-Elisabeta, Gligor Dorin-Oliviu, Gherman Petre-Lucian, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Vlad Ovidiu au părăsit sala de ședințe).

198. Hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

199. Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Asociaţia culturală DEVART Deva în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

200. Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

201. Hotărâre privind aprobarea plății unei cotizații pentru anul bugetar 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

202. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (31 – doamnele consilier Dimulescu Rodica și Suciu Ancuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); -ANEXA 1-11-ANEXA 12-25

203. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – doamna consilier Dimulescu Rodica nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); -ANEXA 1-11-ANEXA 12-21-ANEXA 22-30

204. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – doamna consilier Suciu Ancuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); -ANEXA 1-ANEXA 2-ANEXA 3

205. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA 4-ANEXA 5-7

206. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

207. Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA 1-ANEXA 2

208. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

209. Hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Reabilitarea Stației de tratare a apei Jieț și sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa” realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

210. Hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

211. Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții al Consiliului Județean Hunedoara: Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip C la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33), atât pe articole, cât și în ansamblu;

212. Hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a devizului general actualizate la finalizarea proiectelor: ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului)” și ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” – adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe); -ANEXA 1.1-ANEXA 1.2-ANEXA 2

213. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/1 - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe);

214. Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/1 - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe);

215. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1 - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe); -ANEXA

216. Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1 - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe);

217. Hotărâre pentru aprobarea modificării Documentului de poziție privind implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2013 - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe);

218. Hotărâre privind aprobarea unor documentații ale Contractului de concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe); -ANEXA 1-ANEXA 2

219. Hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia  “Osteuropa Hilfe Haus Betania” Uricani - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe); -ANEXA

220. Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe); -ANEXA

221. Hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Județean Hunedoara pentru trecerea Unității de Asistență Medico-Socială Uricani în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și în ansamblu (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe);

222. Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (A.D.E.H.), precum și numirea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al acesteia – adoptat astfel: art1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32), art.2 și 3 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.4, 5 și 6 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32 – domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe);

223. Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate județene – adoptat astfel: art.1 și 2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art, 3, 4, 5, 6 și 7 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier Bejinariu Valeriu a părăsit sala de ședințe, iar domnul Staier Ioan Dumitru nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

224. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în  Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2016 – 2017 – adoptat astfel: art 1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32);

225. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2, 3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier Antal Liviu a părăsit sala de ședințe, iar domnul vicepreședinte Bobora Mircea nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);

226. Hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat astfel: art.1, 2, 3 și 4 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.5 și 6 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

227. Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Municipiului Vulcan - prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan,  a obiectivului "Platformă de stocare temporară a deşeurilor în Municipiul Petroşani" – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu.

228. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice ”Reparații capitale (intervenții de urgență) la Secția pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Deva” – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu;

229. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu;

230. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu.

231. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; - ANEXA 1

232. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31 – domnul vicepreședinte Bobora Mircea lipsește temporar din sala de ședințe), atât pe articole, cât și în ansamblu;

233. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

234. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (31 – doamna consilier Suciu Ancuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu;

235. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani la care Județul Hunedoara are calitate de acționar majoritar – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

236. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

237. Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – km.22+791)”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

238. Hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului” – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

239. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.168/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

240. Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

241. Hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

242. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

243. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și a Regulamentelor de organizare și funcționare a Centrului de zi de recuperare pentru copii Deva și a Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

244. Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

245. Hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

246. Hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

247. Hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene în perioada iernii 2016 – 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

248. Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

249. Hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31 – doamna consilier Suciu Ancuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); art.2, art.3 și art.4 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor; art.5, art.6 și art.7 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – doamna consilier Suciu Ancuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnii consilieri Bejinariu Valeriu, Gligor Dorin Oliviu și Magheru Dan Adrian lipsesc din sala de ședințe)

250. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare- Culoarul Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi – Bobâlna - Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău –Bârsău - Soimuș - Brănișca - DN 7 (Ilia)” în cadrul   Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

251. Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare- Culoarul Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi – Bobâlna - Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău - Soimuș - Brănișca - DN 7 (Ilia)” în cadrul   Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

252. Hotărâre privind acordarea unei Diplome de excelență – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu.

253. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

254. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; -ANEXA 1-6-ANEXA 7-14

255. Hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

256. Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (31 – doamna consilier Bălănesc Doinița-Maria nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu;

257. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2016 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

258. Hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital Hunedoara începând cu data de 1 ianuarie 2017 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

259. Hotărâre privind însușirea Protocoalelor de predare-primire a investițiilor ”Extinderea Stației de epurare a apei Dănuțoni, Valea Jiului” și ”Reabilitarea Stației de tratare Valea de Pești și a Captării Lazărul” 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

260. Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Crucea Roșie Română, Filiala Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

261. Hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

262. Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu;

263. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru managementul situațiilor de urgență - ,,ADIVEST” adoptat astfel: art.1 și 2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.3 și 4 prin vit deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnii consilieri Bejinariu Valegiu, Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian și Simon Ionuț Lucian au părăsit sala de ședințe).

264. Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu.

265. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul IV 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu.

266. Hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul IV 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu.

267. Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația Culturală „Ziene Sânziene” Călan, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu.

268. Hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Hunedoara a fost supus votului plenului și adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32).

269. Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – domnii consilieri Bejinariu Valeriu, Magheru Dan-Adrian, Simon Ionuț-Lucian au părăsit sala de ședințe).

270. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu;

271. Hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu.

Informaţii în completare