SELECTAȚI LIMBA

Hotarari 2017

Imprimare

                                                                                                   TimesNewRoman11

Hotararea 1 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2015 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2016

Hotararea 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017

Hotararea 3 privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Nistor Laurențiu – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 4  privind însușirea unui protocol de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a unor obiective de investiții realizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 5 privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2017” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 7 privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 8 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.223/2016 privind aprobarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate judeţene – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 9 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 10 privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2017 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 11 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 12 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de  Ordine  Publică Hunedoara de către domnul Andronache Daniel Costel, precum și  desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 13 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de  membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 și 3 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor; art.4, 5 și 6 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 14 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3, 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe; după exprimarea votului secret, domnul consilier Magheru Dan Adrian nu mai participă la ședință);

Hotararea 15 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – după exprimarea votului secret, domnul consilier Popa Ovidiu Ioan nu mai participă la ședință);

Hotararea 16 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare – adoptat cu unanimitate de voturi (26 – domnul vicepreședinte Andronache Daniel Costel nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu și Simon Ionuț Lucian nu mai participă la ședință), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 17 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C.  DRUMURI ŞI PODURI S.A. – în faliment – adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblu, cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta,Mârza Florin).

Hotărârea 18  privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian.

Hotărârea 19  privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;

Hotărârea 20  privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcului Industrial Călan;

Hotărârea 21  privind însușirea unui protocol de predare-primire în domeniul public al județului Hunedoara a unui spațiu imobiliar;

Hotărârea 22  privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

Hotărârea 23  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 24 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Hotărârea 25 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 26 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 27 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri  în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 28 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru titular în consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 29 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

Hotărârea 30 privind aprobarea statului de funcții al direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

Hotărârea 31 privind încetarea înainte de termen a Contractului de management nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului „Ion D Sîrbu” Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotărârea 32 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA – în faliment, propunerea de revocare a administratorului special și  de numire a unui alt administrator.

Hotărârea 33 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020;

Hotărârea 34 privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020.

Horărârea 35 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului OPRIȘA IOAN FLORIN

Horărârea 36  privind acordarea unei Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Horărârea 37 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Horărârea 38 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Horărârea 39 privind aprobarea programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile legii nr.350/2005

Horărârea 40 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii

Horărârea 41 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2017

Horărârea 42 privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Horărârea 43 privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

Horărârea 44 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020

Horărârea 45 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Horărârea 46 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Horărârea 47 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar

Horărârea 48 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 ale spitalelor publice de interes județean

Horărârea 49 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului Petroșani

Horărârea 50 privind preluarea în domeniul public al Județului Hunedoara a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Unitatea Medico-Socială Uricani

Horărârea 51 privind însușirea protocolului de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a investiției ”Extinderea rețea de canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” realizată de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Horărârea 52 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Colector menajer în Stațiunea turistică Straja – Lupeni” și aprobarea finanțării întregului obiectiv din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Horărârea 53 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Complexului Sportiv Michael Klein, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara”

Horărârea 54 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Horărârea 55 privind aprobarea Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditați ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/ persoanei vârstnice

Horărârea 56 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Horărârea 57 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Horărârea 58 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Horărârea 59 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”

Horărârea 60 privind aprobarea înființării Centrului de Ingrijire și Asistență Uricani în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Horărârea 61 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Horărârea 62 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale și autoutilitarele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara

Horărârea 63 privind constatarea încetării contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea remunerației administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în faliment

Horărârea 64 privind încheierea unui contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în faliment și stabilirea remunerației lunare a acestuia

Horărârea 65 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan

Hotărârea 66 privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Barcea Mare, județul Hunedoara”                   - Anexa 1 - Anexa 2

Hotărârea 67 privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție

Hotărârea 68 privind numirea doamnei Bulz Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 69 Acordarea unor Diplome de ”EXCELENȚĂ” veteranilor de război din județul Hunedoara

 

Hotărârea 70 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017

 

Hotărârea 71Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2017

 

Hotărârea 72 Aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2016

 

Hotărârea 73 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017

 

Hotărârea 74 Aprobarea participării Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la organizarea proiectului de interes județean Festivalul Opera Nights 2017

 

Hotărârea 75 Aprobarea participării Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes județean Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei

 

Hotărârea 76 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

 

Hotărârea 77 Completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

 

Hotărârea 78 Aprobarea unui ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria

 

Hotărârea 79 Aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane

 

Hotărârea 80 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

 

Hotărârea 81 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

 

Hotărârea 82 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara

 

Hotărârea 83 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului public județean Salvamont Hunedoara

 

Hotărârea 84 Aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a intereselor Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

 

Hotărârea 85 Scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în folosința gratuită a Centrului Militar Județean Hunedoara

 

Hotărârea 86 Aprobarea unui Protocol de colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara și Institutul Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice din Munții Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

 

Hotărârea 87 Actualizarea anexelor la decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

 

Hotărârea 88 Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

 

Hotărârea 89 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Kiszely Fabius-Tiberiu

 

Hotărârea 90 Numirea domnului Roman Ciprian-Nicolae în funcția de conducere de manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

 

Hotărârea 91 Aprobarea încheierii unui protocol cadru de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara

 

Hotărârea 92 Însușirea contractului de servicii nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea activităților componente ale serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare

 

Hotărârea 93 Aprobarea repartizării și transmiterii către unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara

 

Hotărârea 94  - partea II - Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor pentru finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice

 

Hotărârea 95 Modificare a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

 

Hotărârea 96 Aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791), a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

 


Hotărârea
 111
 Privind aprobarea acordarii unor finantari nerambursabile pentru anul 2017
 

 

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.