TimesNewRoman11

Hotararea 1 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2015 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2016

Hotararea 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017

Hotararea 3 privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Nistor Laurențiu – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 4 privind însușirea unui protocol de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a unor obiective de investiții realizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 5 privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2017” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 7 privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 8 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.223/2016 privind aprobarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate judeţene – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 9 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 10 privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2017 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 11 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 12 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de  Ordine  Publică Hunedoara de către domnul Andronache Daniel Costel, precum și  desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 13 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de  membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 și 3 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor; art.4, 5 și 6 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 14 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3, 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe; după exprimarea votului secret, domnul consilier Magheru Dan Adrian nu mai participă la ședință);

Hotararea 15 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – după exprimarea votului secret, domnul consilier Popa Ovidiu Ioan nu mai participă la ședință);

Hotararea 16 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare – adoptat cu unanimitate de voturi (26 – domnul vicepreședinte Andronache Daniel Costel nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu și Simon Ionuț Lucian nu mai participă la ședință), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 17 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C.  DRUMURI ŞI PODURI S.A. – în faliment – adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblu, cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta,Mârza Florin).

Hotărârea 18  privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian.

Hotărârea 19  privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;

Hotărârea 20  privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcului Industrial Călan;

Hotărârea 21  privind însușirea unui protocol de predare-primire în domeniul public al județului Hunedoara a unui spațiu imobiliar;

Hotărârea 22  privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

Hotărârea 23  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 24 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Hotărârea 25 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 26 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 27 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri  în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 28 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru titular în consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 29 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

Hotărârea 30 privind aprobarea statului de funcții al direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

Hotărârea 31 privind încetarea înainte de termen a Contractului de management nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului „Ion D Sîrbu” Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotărârea 32 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA – în faliment, propunerea de revocare a administratorului special și  de numire a unui alt administrator.

Hotărârea 33 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020;

Hotărârea 34 privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020.

Horărârea 35 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului OPRIȘA IOAN FLORIN

Horărârea 36  privind acordarea unei Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Horărârea 37 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Horărârea 38 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Horărârea 39 privind aprobarea programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile legii nr.350/2005

Horărârea 40 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii

Horărârea 41 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2017

Horărârea 42 privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Horărârea 43 privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

Horărârea 44 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020

Horărârea 45 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Horărârea 46 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Horărârea 47 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar

Horărârea 48 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 ale spitalelor publice de interes județean

Horărârea 49 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului Petroșani

Horărârea 50 privind preluarea în domeniul public al Județului Hunedoara a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Unitatea Medico-Socială Uricani

Horărârea 51 privind însușirea protocolului de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a investiției ”Extinderea rețea de canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” realizată de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Horărârea 52 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Colector menajer în Stațiunea turistică Straja – Lupeni” și aprobarea finanțării întregului obiectiv din bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Horărârea 53 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Complexului Sportiv Michael Klein, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara”

Horărârea 54 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Horărârea 55 privind aprobarea Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditați ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/ persoanei vârstnice

Horărârea 56 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Horărârea 57 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Horărârea 58 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Horărârea 59 privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”

Horărârea 60 privind aprobarea înființării Centrului de Ingrijire și Asistență Uricani în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Horărârea 61 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Horărârea 62 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale și autoutilitarele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara

Horărârea 63 privind constatarea încetării contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea remunerației administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în faliment

Horărârea 64 privind încheierea unui contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în faliment și stabilirea remunerației lunare a acestuia

Horărârea 65 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan

Hotărârea 66 privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Barcea Mare, județul Hunedoara”                   - Anexa 1 - Anexa 2

Hotărârea 67 privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție

Hotărârea 68 privind numirea doamnei Bulz Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 69 Acordarea unor Diplome de ”EXCELENȚĂ” veteranilor de război din județul Hunedoara

Hotărârea 70Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017

Hotărârea 71Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2017

Hotărârea 72 Aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2016

 Hotărârea 73 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017

Hotărârea 74 Aprobarea participării Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la organizarea proiectului de interes județean Festivalul Opera Nights 2017

Hotărârea 75 Aprobarea participării Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes județean Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei

Hotărârea 76 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 77 Completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

Hotărârea 78 Aprobarea unui ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria

Hotărârea 79 Aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotărârea 80 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 81 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotărârea 82 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara

Hotărârea 83 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului public județean Salvamont Hunedoara

Hotărârea 84 Aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a intereselor Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotărârea 85 Scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în folosința gratuită a Centrului Militar Județean Hunedoara

Hotărârea 86 Aprobarea unui Protocol de colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara și Institutul Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice din Munții Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotărârea 87 Actualizarea anexelor la decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

Hotărârea 88 Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 89 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Kiszely Fabius-Tiberiu

Hotărârea 90 Numirea domnului Roman Ciprian-Nicolae în funcția de conducere de manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotărârea 91 Aprobarea încheierii unui protocol cadru de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara

Hotărârea 92 Însușirea contractului de servicii nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea activităților componente ale serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare

Hotărârea 93 Aprobarea repartizării și transmiterii către unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara

Hotărârea 94  - partea II - Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor pentru finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice

Hotărârea 95 Modificare a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

Hotărârea 96 Aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791), a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1

 Hotararea 97 Acordarea unei Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Hotararea 98 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 99 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 100 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 101 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotararea 102 Aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2016

Hotararea 103 Actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”

Hotararea 104 Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, județul Hunedoara al S.C. APA PROD S.A. Deva

Hotararea 105 Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. APA PROD S.A. Deva

Hotararea 106 Stabilirea prețurilor la apă brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Băiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rușor, Silvașu de Jos practicate de S.C. APAPROD S.A. Deva

Hotararea 107 Aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotararea 108 Solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Hotararea 109 Aprobarea organizării Festivalului ”Hunedoara Lirică – festival de operă și muzică clasică” de către Teatrul de Artă Deva

Hotararea 110 Aprobarea organizării Festivalului ”Dacfest – Sub semnului lupului” de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane

Hotararea 111 Aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru anul 2017

Hotararea 112 Rectificarea bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea113 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

Hotararea 114 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 115 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor de interes județean

Hotararea 116 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotararea 117 Aprobarea proiectului ”Modernizare- Culoar Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi – Bobâlna - Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia –Hărău – Bârsău -Soimuș -Brănișca -DN 7 (Ilia)”

Hotararea 118 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare- Culoar Trafic Mureș Nord: DN (Gelmar) – Geoagiu-Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Soimuș-Brănișca-DN 7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 119 Încheierea convențiilor de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale

Hotararea 120 Aprobarea încheierii convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui

Hotararea 121 Aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 122 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.187/2014

Hotararea 123 Numirea domnului Rădescu Cosmin în funcția de conducere de manager al Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani

Hotararea 124 Desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST

Hotararea 125 Aprobarea memoriului tehnic justificativ privind definirea aglomerării Băița și Teliucu Inferior incluse în Anexa 7 din Master Planul pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara ” – programul PNDR 2014 – 2020

Hotararea 126 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:”Extinderea rețelei de apă/apă uzată Petrila-Petroșani”

Hotararea 127 Repartizarea numărului de posturi suplimentate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Hunedoara

Hotararea 128 Hotararea Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de reparații curente ale Secției de pneumologie – Corpul II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva

 Horărârea 129 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Ingrijire și Asistență Petrila”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Hotărârea 130 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Plasament Brad”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice    

              ANEXA: Planul de Dezvoltare Regionala 2014 - 2020; ...continuare;  Portofoliu de proiecte;

  

Hotărârea 131 Aprobarea Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții aferente exercițiului financiar 2014-2020    ANEXA:   Strategia de dezvoltare si Planul de dezvoltare;   Analiza socio-economica; Portofoliu de proiecte.

Hotărârea 132 Incetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Burlec-Martin Ionel

Hotărârea 133 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Mutulescu Marius

Hotărârea 134 Actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016

Hotărârea 135 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Hotărârea 136 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 137 Aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului

Hotărârea 138 Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 139 Modificarea prin repoziționare a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”

Hotărârea 140 Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 141 Aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență

Hotărârea 142 Aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție

Hotărârea 143 Aprobarea rectificării bugetului județului Hunedoara pe anul 2017

Hotărârea 144 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 145 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Sanatoriului de Pnemoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 146 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

Hotărârea 147 Stabilirea limitei de viteză superioară pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara pentru autovehiculele din categoria A și B

Hotărârea 148 Aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km.5+100 – 12+275”

Hotărârea 149 Aprobarea modificării și completării Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL) aprobată prin Hotărârea nr.13/2014 a Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 150 Aprobarea deplasării în Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani

Hotărârea 151 Solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 152 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele de apă/apă uzată Petrila – Petroșani”


 

Hotararea 153 Acordarea unor Diplome de “EXCELENŢĂ” absolvenților din județul Hunedoara care au obținut media generală 10 la examenul de Evaluare Națională 2017

Hotararea 154 Acordarea unor Diplome de ”EXCELENȚĂ”

Hotararea 155 Acordarea unor diplome de excelentă profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate deosebite la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională 2017

Hotararea 156 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2017

Hotararea 157 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2017

Hotararea 158 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 159 Aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 160 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 161 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 162 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională ”administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 163 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 164 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 165 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara

Hotararea 166 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrarea a Monumentelor Istorice

Hotararea 167 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 168 Completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.102/2016

Hotararea 169 Aprobarea devizului general revizuit pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 170 Aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, devizului general pentru obiectivul ”Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția Pediatrie”

Hotararea 171 Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de servicii nr.5323/2017

Hotararea 172 Aprobarea devizului general pentru obiectivul: ”Reparații curente acoperiș Corp Vechi la clădirea Teatrului Dramatic I.D. Sîrbu Petroșani”

Hotararea 173 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor norme de funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea 174 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Ion D. Sîrbu Petroșani

Hotararea 175 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de urgență Deva

Hotararea 176 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 177 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 178 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, al Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 179 Validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara

Horărârea 180 Aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara

Hotărârea 181 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 182 Aprobarea statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 183 Transmiterea temporară a dreptului de administrare asupra unui sector de drum județean

Hotărârea 184 Solicitarea de trecere a unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Hunedoara

Hotărârea 185 Stabilirea modului de administrare și utilizare a unor bunuri rezultate în urma derulării de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor proiecte de investiții publice finanțate din fonduri nerambursabile

Hotărârea 186 Aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 187 Aprobarea notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”

Hotărârea 188 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru obiectivul:”Reparații la Spitalul Județean de Urgență Deva- Secția pediatrie- etapa a II-a”

Hotărârea 189 Aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotărârea 190 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Hotărârea 191 Aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 192 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor publice de interes județean

Hotărârea 193 Stabilirea unor măsuri de gestionare a deșeurilor aparținând UAT-urilor din județul Hunedoara

Hotărârea 194 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 195 Aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva”

Hotărârea 196 Aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare pentru ”Reparație capitală paviment curte interioară a sediului Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara”

Hotărârea 197 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru pentru obiectivul:”Situl arheologic Sarmizegetusa punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere în valoare, sat Grădiște de Munte, comuna Orăștioara de Sus, judeţul Hunedoara”

Hotărârea 198 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 – 2018

 Hotararea 199 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Popa Ovidiu Ioan

Hotararea 200 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie

Hotararea 201 Conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” domnului Marius Avram Iancu

Hotararea 202 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare Culoarul Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 203 Aprobarea proiectului ”Modernizare Culoarul Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 204 Completarea și modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

Hotararea 205 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 206 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 207 Aprobarea rectificării, virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2017

Hotararea 208 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017

Hotararea 209 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 210 Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara

Hotararea 211 Stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al județului Hunedoara

Hotararea 212 Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara

Hotararea 213 Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotararea 214 Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 215 Modificarea Hotărârii nr.163/2017 a Consiliului Județean Hunedoara privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 216 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotararea 217 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 218 Aprobarea modificării arondării localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor

Hotararea 219 Instituirea restricției ”accesul interzis tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 705A, la km.36+525 – zona pietonală Sarmizegetusa Regia

Hotararea 220 Modificarea Hotărârii nr.195/2016 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017

Hotararea 221 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018

Hotararea 222 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 223 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de administrație ale unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 224 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 225 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliile de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan și al Scolii Generale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotararea 226 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 227 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Hotararea 228 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2

Hotararea 229 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 230 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea Programului de investiții anexă la buget

 Hotararea 231 Validarea mandatului de consilier județean al doamnei Popescu Viorica

Hotararea 232 Aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara

Hotararea 233 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 234 Completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017

Hotararea 235 Trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora

Hotararea 236 Aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017-2018 pentru drumurile judeţene

Hotararea 237 Aprobarea revizuirii devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 238 Aprobarea Planului de acțiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei Antidrog a județului Hunedoara 2013-2020

Hotararea 239 Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotararea 240 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 241 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Reparații și dotări spațiu subsol corp vechi al clădirii Teatrului Dramatic Ion D. Sîrbu Petroșani”

Hotararea 242 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2017

Hotararea 243 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2017

Hotararea 244 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 245 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 246 Aprobarea rectificării, virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2017

Hotararea 247 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 248 Aprobarea închiderii/restricției temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2017 – 2018

Hotararea 249 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Hotararea 250 Solicitarea de transmitere temporară a dreptului de administrare asupra unui drum comunal în vederea realizării unor lucrări de reabilitare

Hotararea 251 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 252 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 253 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 254 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017

Hotararea 255 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017

Hotararea 256 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara       ANEXA

Hotararea 257 Utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2017

Hotararea 258 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017

Hotararea 259 Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 260 Aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotararea 261 Aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 262 Completarea Hotărârii nr.164/2017 a Consiliului Județean Hunedoara privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 263 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 264 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Dumitru Liviu Gabriel și validarea domnului Bîrlea Ovidiu Gabriel

Hotararea 265 Modificarea Hotărârii nr.187/2017 privind aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare pentru „Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”

Hotararea 266 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 267 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 268 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean pe anul 2017

Hotararea 269 Aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții:”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – 10 + 325”

Hotararea 270 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 271 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 272 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și chletuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2017

Hotararea 273 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 274 Aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 687D de la km.3+350 la km.10+100

Hotararea 275 Aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018

Hotararea 276 Stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018

Hotararea 277 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini pentru procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan

Hotararea 278 Însușirea Protocolului de predare-primire a investiției „Reabilitarea conductei OL 600 mm de încărcare din sursa Taia a rezervoarelor 2x2000 mc Dărănești”

Hotararea 279 Atribuirea unor licențe pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 280 Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 281 Aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva

Hotararea 282 Aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotararea 283 Aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 284 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul IV 2017

Hotararea 285 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul IV 2017

Hotararea 286 Aprobarea transferului către bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Managementul Situațiilor de Urgență Vest a unei sume de bani reprezentând cota de contribuție pentru finanțarea unei cheltuieli referitoare la proiectul „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464)

Hotararea 287 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017

Hotararea 288 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

Hotararea 289 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea 290 Aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, prin Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Institutul de Arheologie ”V. Pârvan” – Centrul de Tracologie Bucureşti, Uniunea Internaţională de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice - Comisia 30, în vederea organizării celui de-al 14-lea Congres Internaţional de Tracologie, ce va avea loc la Deva, în perioada 6-10 mai 2020

Hotararea 291 Aprobarea bugetelor instituțiilor de învățământ special aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017

Informaţii în completare