SELECTAȚI LIMBA

Hotarari 2017

Imprimare

                                                                                                   TimesNewRoman11

Hotararea 1 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2015 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar 2016

Hotararea 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017

Hotararea 3 privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Nistor Laurențiu – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 4  privind însușirea unui protocol de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a unor obiective de investiții realizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 5 privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2017” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 7 privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 8 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.223/2016 privind aprobarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate judeţene – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 9 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 10 privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2017 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 11 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 12 privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de  Ordine  Publică Hunedoara de către domnul Andronache Daniel Costel, precum și  desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 13 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de  membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.2 și 3 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor; art.4, 5 și 6 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31);

Hotararea 14 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3, 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala de ședințe; după exprimarea votului secret, domnul consilier Magheru Dan Adrian nu mai participă la ședință);

Hotararea 15 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat după cum urmează: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – după exprimarea votului secret, domnul consilier Popa Ovidiu Ioan nu mai participă la ședință);

Hotararea 16 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare – adoptat cu unanimitate de voturi (26 – domnul vicepreședinte Andronache Daniel Costel nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu și Simon Ionuț Lucian nu mai participă la ședință), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotararea 17 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor S.C.  DRUMURI ŞI PODURI S.A. – în faliment – adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblu, cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta,Mârza Florin).

Hotărârea 18  privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian.

Hotărârea 19  privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;

Hotărârea 20  privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcului Industrial Călan;

Hotărârea 21  privind însușirea unui protocol de predare-primire în domeniul public al județului Hunedoara a unui spațiu imobiliar;

Hotărârea 22  privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

Hotărârea 23  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 24 privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Hotărârea 25 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 26 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 27 privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri  în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;

Hotărârea 28 privind revocarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membru titular în consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Hotărârea 29 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

Hotărârea 30 privind aprobarea statului de funcții al direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

Hotărârea 31 privind încetarea înainte de termen a Contractului de management nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului „Ion D Sîrbu” Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;

Hotărârea 32 privind solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA – în faliment, propunerea de revocare a administratorului special și  de numire a unui alt administrator.

Hotărârea 33 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020;

Hotărârea 34 privind aprobarea  repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020.

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.