TimesNewRoman11

 

Hotararea 1 Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului bugetar 2017

Hotararea 2 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018

Hotararea 3 Numirea în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Hotararea 4 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotărârea 5 Aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului

Hotărârea 6 Aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2018” 

Hotărârea 7 Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 8 Aprobarea încheierii Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui

Hotărârea 9 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 10 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru ”Intervenție de urgență pentru consolidarea coșurilor de fum aferente Consiliului Județean Hunedoara”

Hotărârea 11 Încheierea actelor adiționale ale unor convenții de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale

Hotărârea 12 Aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”

Hotărârea 13 Aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ din judeţul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa judeţeană a Olimpiadelor Naţionale Şcolare

Hotărârea 14 Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 15 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021

Hotărârea 16 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 

Hotărârea 17 Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 18 Solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Orăștie în domeniul public al Județului Hunedoara

Hotararea 19 Acordarea unei Diplome de “EXCELENŢĂ” (Petru Nistorescu)

Hotararea 20 Aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2018

Hotararea 21 Constituirea Comisiei de evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, activități sociale, unităților de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

Hotararea 22 Aprobarea Planului de acțiuni al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru anul 2018

Hotararea 23 Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 24 Aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018

Hotararea 25 Aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019 – 2021

Hotararea 26 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021

Hotararea 27 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 28 Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021 ale spitalelor publice de interes județean

Hotararea 29 Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar

Hotararea 30 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 31 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad

Hotararea 32 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani

Hotararea 33 Acordarea Diplomelor de Merit și a stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Hunedoara, elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare, pentru anul școlar 2016-2017

Hotararea 34 Acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Hunedoara, sportivilor și antrenorilor din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la disciplinele sportive olimpice și neolimpice în cursul anului 2017

Hotararea 35 Aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană

Hotararea 36 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 37 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 38 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 39 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont

Hotararea 40 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 41 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 42 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 43 Aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 667 de la km 1+898 la km 5+532

Hotararea 44 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.149/2016 privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferentă fazei a II-a

Hotararea 45 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018

Hotararea 46 Aprobarea preluării imobilului ”Spitalul Orăștie” în domeniul public al Județului Hunedoara

Hotărârea 47 Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotărârea 48 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Hotărârea 49 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 50 Însușirea documentației topografice de actualizare a suprafeței unui imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 51 Abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.26/2013 privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”MUZEUL SATULUI HUNEDOREAN”

Hotărârea 52 Aprobarea unui protocol de colaborare între entitățile din județul Hunedoara recunoscute UNESCO și Consiliul Județean Hunedoara

Hotărârea 53 Transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Județului Hunedoara din administrarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva

Hotărârea 54 Aprobarea deschiderii unui birou de reprezentare zonală a Consiliului județean Hunedoara în Valea Jiului

Hotărârea 55 Actualizarea datelor tehnice a rețelei de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 56 Aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 741 de la km.6+000 la km.7+600

Hotărârea 57 Aprobarea achiziționării de către Muzeul Civilizației Dacice și Romane a serviciilor juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție

Hotărârea 58 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 59 Aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotărârea 60 Aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva

Hotărârea 61 Aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Universitatea din Petroșani în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public judeţean intitulat „70 de ani de învățământ superior la Petroșani”

Hotărârea 62 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea realizării în comun a proiectului de interes public județean ”Jubileu în anul centenarului”

Hotărârea 63 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 64 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane pe anul 2018

Hotărârea 65 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 66 Participarea Consiliului Județean Hunedoara ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. și încheierea unui contract de colaborare pe o durată de trei ani

Hotărârea 67 Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal în Valea Jiului

Hotărârea 68 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru ”Desființare platformă de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”

Hotărârea 69 Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017

Hotărârea 70 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul:”Modernizare Centru de Ingrijire și Asistență Socială nr.1 Păclișa”

Hotărârea 71 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 – 2018

Hotărârea 72 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”

Hotărârea 73 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației Intercomunale ”Tara Hațegului”

Hotărârea 74 Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 75 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 76 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 77 Aprobarea Documentaţiei Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele de investiţii: “LIFT LA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ BRAD”, “LIFT LA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR.1 PĂCLIȘA”, “LIFT LA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR.2 PĂCLIȘA”

Hotărârea 78 Aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului „Reabilitarea Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie”

Hotărârea 79 Aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara în vederea promovării proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură Alexandru Grozuță din Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”

Hotărârea 80 Aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie”

Hotararea 81 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, faza studiu de fezabilitate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7  

Hotararea 82  Aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva” depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7   

Hotararea 83 Aprobarea actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2017

Hotararea 84 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 85 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 86 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie” 

Hotărârea 87 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4;

Hotărârea 88 Acordarea unei Diplome de EXCELENȚĂ

Hotararea 89 privind aprobarea acordării  unor  finanţări  nerambursabile  pentru  anul  2018

Hotărârea 90 Aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2017

Hotărârea 91 Analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2018

Hotărârea 92 Analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2018

Hotărârea 93 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu“ Hunedoara - Deva, pe anul 2018

Hotărârea 94 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotărârea 95 Aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Orăștie

Hotărârea 96 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 97 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Rădoane Alin Cătălin și validarea domnului Lazăr Ioan

Hotărârea 98 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotărârea 99 Aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul amonte Baraj Gura Apelor de la km.33+290

Hotărârea 100 Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani GREEN LINE Valea Jiului”

Hotărârea 101 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 102 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 103 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, modificarea programului de investiții anexă la buget, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe anul 2018

Hotărârea 104 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara

Hotărârea 105 Aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din municipiul Orăștie, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie ”

Hotărârea 106 Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”

Hotărârea 107 Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare și modernizare strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”

Hotărârea 108 Aprobarea devizului general centralizat pentru proiectul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”

Hotararea 109 Aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1

Hotararea 110 Aprobarea documentației tehnice ” Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2

Hotararea 111 Aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Vulcan și UAT Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – GREEN LINE VALEA JIULUI” Componenta 1 și ” Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – GREEN LINE VALEA JIULUI” Componenta 2 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotararea 112  Actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019

Hotararea 113  Aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2017

Hotararea 114 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate

Hotararea 115 Aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Hotararea 116 Aprobarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrarea a Monumentelor Istorice

Hotararea 117 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.95/2018 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Orăștie

Hotararea 118 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, Orașul Simeria, prin Consiliul Local al Orașului Simeria și Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie, în vederea realizării în comun a unui proiect public de interes județean

Hotararea 119 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Confecționare și montare 3 catarge-suport

Hotararea 120 Constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către Rus Ioan și Barb Radu, precum și validarea înlocuitorilor acestora

Hotararea 121 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotararea 122 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 123 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotararea 124 Aprobarea Protocolului de predare-primire a obiectivului de investiții finalizat ”Colector menajer în Stațiunea turistică Straja – Lupeni”

Hotararea 125 Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. APA PROD S.A. Deva

Hotararea 126 Aprobarea și mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APA PROD S.A. Deva, în vederea achiziției de servicii juridice specializate de consultanţă, asistenţă și reprezentare

Hotărârea 127 Aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”

Hotărârea 128 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico- economici ale proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotărârea 129 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea si modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotărârea 130 Aprobarea devizului general consolidat al proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” cu finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Hotararea 131 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții   „Modernizare DJ 705A Orăştie -Costeşti – Sarmizegetusa km. 2+200 – km.19+465” în vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficuluiAprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții   „Modernizare DJ 705A Orăştie -Costeşti – Sarmizegetusa km. 2+200 – km.19+465” în vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului

Hotararea 132 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotararea 133 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 134 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de urgență Deva pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotararea 135 Aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T.Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilăAprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T.Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotararea 136 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.109/2018 privind aprobarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1”

Hotararea 137 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.110/2018 privind aprobarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”

Hotararea 138 Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani

Hotărârea 139 Actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016

Hotărârea 140 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 141 Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 142 Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor destinate protecției copilului aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 143 Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor destinate protecției adultului aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 144 Modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.74/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 145 Numirea doamnei Bedea Camelia în funcția contractuală de conducere de director gradul II al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotărârea 146 Aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: „Interventie în regim de urgență pentru consolidarea coșurilor de fum aferente Consiliului Județean Hunedoara”

Hotărârea 147 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotărârea 148 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 149 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018

Hotărârea 150 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului de Artă Deva

Hotărârea 151 Aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2017 – 2018

Hotărârea 152 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 99/2018 privind închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe drumul județean DJ 685, pe tronsonul amonte Baraj Gura Apelor de la km 33+290

Hotărârea 153 Modificarea și completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.275/2017 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018

Hotărârea 154 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”; Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4

Hotărârea 155 Transmiterea în administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara

Hotărârea 156 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

Hotărârea 157 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie -Costeşti – Sarmizegetusa km 2+200 – km 19+465” în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului

Hotararea 158 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 159 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 160 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 161 Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara

Hotararea 162 Aprobarea finanțării unui obiectiv de investiții derulat de S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotararea 163 Insușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Extindere rețele de apă și apă uzată Petrila – Petroșani”, Obiect 1 finalizat – Colector Dărănești Petroșani – Parc Industrial Petrila, tronson C3 – C11, C11 – C18

Hotararea 164 Completarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

Hotararea 165 Stabilirea modului de administrare a Galeriilor de Artă FORMA din Deva aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotararea  166 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotararea  167 Aprobarea organigramei, a statului de functii şi a  Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva

Hotararea  168 Aprobarea organigramei, a statului de functii şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale  Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara

Hotararea 169 Aprobarea organigramei şi a statului de funcții  ale Teatrului Dramatic "Ion D. Sîrbu" Petroşani

Hotararea 170 Aprobarea organigramei şi a statului de funcții  ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotararea 171 Aprobarea organigramei și a statului de functii  ale Centrului de Cultură si Artă al Judeţului Hunedoara

Hotararea 172 Aprobarea organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; anexele:   1;   2;   3;

Hotararea 173 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 174 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018

Hotararea  175 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2018

Hotararea 176 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2018

Hotararea 177 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2018

Hotararea 178 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 179 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, virărilor de credite bugetare și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2018

Hotararea 180 Aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Soimuș a dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 706A de la km 18+782 la km 22+500 și a sectorului de drum județean DJ761A de la km 0+010 la km 5+800

Hotararea 181 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2018 – 2019

Hotararea 182 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani

Hotararea 183 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.109/2018 privind aprobarea documentației tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2018

Hotararea 184 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.110/2018 privind aprobarea documentației tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2018

Hotararea 185 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 186 Închiderea temporară a circulaţiei rutiere până la restabilirea stării de normalitate pe drumul județean DJ 705A, de la km 33+370 și până la km 37+370, intrare pe Valea Albă (remiză) - intrare drum pietonal (barieră)

Hotărârea 187 Atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 188 Aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Confecționare și montare 3 catarge suport aniversare 100 ani de la Marea Unire”

Hotărârea 189 Aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Baia de Criș a dreptului de administrare asupra sectoarelor de drum județean DJ 762 de la km 0+000 la km 0+474 , de la km 1+907 la km 2+254, de la km 4+494 la km 5+100, respectiv de la km 6+250 la km 7+534

Hotararea 190 Aprobarea acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8. Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii

Hotararea 191 Aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicarea de finanțare a proiectului ”Imbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe

Hotararea 192 Aprobarea dării în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a unui corp de imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara - Anexa

 Hotararea 193 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale 

Hotararea 194 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență

Hotararea 195 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara     Anexa

Hotararea 196 Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva

Hotararea 197 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 198 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 2018, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă

 
Hotararea 199 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara
 
Hotararea 200 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018
 
Hotararea 201 Aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor naționali la chimie
 
Hotararea 202 Aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”
 
Hotararea 203 Scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu
 
Hotararea 204 Sancționarea disciplinară a doamnei Liliana Tolaș, manager al Muzeului Civilizației Dacice și Romane
 
Hotararea 205 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2018 – 2019
 
Hotararea 206 Numirea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în adunările generale a acționarilor/asociaților la societățile comerciale la care Județul Hunedoara este acționar sau asociat
 
Hotararea 207 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”
 
Hotararea 208 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale paviment curte interioară a sediului Serviciului Județean de Ambulanță Deva”
 
Hotararea 209 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva- județ Hunedoara”
 
Hotararea 210 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a valorii cheltuielilor nefinanțate,  pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judetului Hunedoara”
 
Hotararea 211 Transmiterea drumului județean DJ 760: DN 76 (Ribița) – Crișan, km.0+000 – 6+100 din proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Ribița și administrarea Consiliului Local al Comunei Ribița și declasificarea din drum județean în drum comunal
 
Hotararea 212 Aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Serviciul de Ambulanță Hunedoara în vederea finanţării şi organizării în comun a Concursului Național de Echipaje de Ambulanță
 
Hotararea 213 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.190/2018 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8  Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii
 
Hotararea 214 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a proiectului  “Imbunătățirea accesului populației din judetul Hunedoara la servicii medicale de urgență”în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8  Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2.B  Unități de primiri urgențe
 
Hotararea 215 Adoptarea unor măsuri privind conducerea operatorului de apă S.C. APAPROD S.A Deva
 
Hotararea 216 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”
 
Hotararea 217 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018
 
Hotararea 218 Darea în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane a unui monument istoric aparținând domeniului public al Județului Hunedoara
 

Hotararea 219 Acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de Excelenţă” unor elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara

Hotararea 220 Aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului Tatiana Stepa”

Hotararea 221 Aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara

Hotararea 222 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 223 Aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotararea 224 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 225 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Hotararea 226 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018

Hotararea 227 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”

Hotararea 228 Modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018

Hotararea 229 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 230 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 231 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 232 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 233 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 234 Aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani în vederea finanțării și organizării în comun a Simpozionului Internațional Multidisciplinar SIMPRO 2018, ediția a VIII-a

Hotararea 235 Aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea 236 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.106/2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”

Hotararea 237 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.107/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”

Hotararea 238 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.108/2018 privind aprobarea devizului general centralizat pentru proiectul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional; reabilitarea și modernizare strada Dacilor din Municipiul Orăștie”

Horărârea 239 Aprobarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

Horărârea 240 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru proiectul ”Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni

Horărârea 241 Aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Horărârea 242 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018

Horărârea 243 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru ,, Desființare platformă temporară de stocare a deșeurilor din municipiul Petroșani”

Horărârea 244 Aprobarea prelungirii duratei unui contract de concesiune

Horărârea 245 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – lim.județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)”

Horărârea 246 Desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de Urgență ”ADIVEST”

Hotararea 247 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva - județ Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni

Hotararea 248 Aprobarea majorării capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL

Hotararea 249 Solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara

Hotararea 250 Stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara

Hotararea 251 Aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a programului de Tabere „ARC” CENTENAR, ediția 2018

Hotararea 252 Utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2018

Hotararea 253 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2018

Hotararea 254 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2018

Hotararea 255 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotararea 256 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 257 Aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget

Hotararea 258 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

Hotararea 259 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018

Hotararea 260 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea 261 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018

Hotararea 262 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017

Hotararea 263 Revocarea și numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara

Hotararea 264 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2018 – 2019

Hotararea 265 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 667A: Ohaba de sub Piatra-Nucșoara-Cabana Pietrele – km 14+050 – km 16+800”

Hotararea 266 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 668A: Streisângiorgiu(DJ668) – Chitid – Boşorod – Luncani –Târsa – Costești (DJ 705A) km 12+410 – km 15+410”

Hotararea 267 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese (tronson 10+800 - 13+410 , tronson 14+000 - 14+600, tronson 15+050 - 15+500)”

Hotararea 268 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș(DJ 705)-Băcâia-lim.jud. Alba-lim.jud. Alba-Stănija-Buceș, km 33+100 - 34+900”

Hotararea 269 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705G: DN7-Romos-Romoșel km 11+500 – km 12+290”

Hotararea 270 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi(DJ 706) – km 3+800 – km 5+827”

Hotararea 271 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 707E: Burjuc(DN 7)-Tisa(DJ 707A) – km 0+000 – km 1+100”

Hotararea 272 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 709F: Slătinioara(DN 7A)-Cabana Rusu-Masivul Parâng – km 10+325 – km 12+600”

Hotararea 273 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 710: DN7-Aurel Vlaicu-Gelmar – km 2+100 – km 4+950”

Hotararea 274 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 761B: Bârsău-Nojag-Vărmaga-Banpotoc-DJ107A – km 6+140 – km 10+650”

Hotararea 275 Aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2018-2019

Hotararea 276 Aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara-Călan, km.13+050 – km.22+791”

Hotararea 277 Aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 709F DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng km.6+600 – km.10+325”

Hotararea 278 Aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5

Hotararea 279 Aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia km.2+200 – km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, Prioritatea de investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, obiectiv specific 1 - ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel POR/367/6/1;     - ANEXA 2;

Hotararea 280 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4

Hotararea 281 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti – Sarmizegetusa km 2+200 – km 19+465” în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1 - Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului

Hotararea 282 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 283 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotararea 284 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotararea 285 Aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru drumurile județene

Hotărârea 286 Aprobarea diminuării cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” pentru anul bugetar 2018

Hotărârea 287 Aprobarea majorării contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către Asociaţia Salvital Hunedoara începând cu data de 1 decembrie 2018

Hotărârea 288 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 289 Transmiterea în administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara

Hotărârea 290 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 291 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara

Hotărârea 292 Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 293 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018

Hotărârea 294 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 295 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean pe anul 2018

Hotărârea 296 Aprobarea demarării procedurilor în vederea achiziționării de către Județul Hunedoara a unor imobile situate în vecinătatea Teatrului de Artă din Deva

Hotărârea 297 Constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Hotărârea 298 Aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2018 – 2019

Hotărârea 299 Aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 300 Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Hotărârea 301 Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean ”Salvamont”

Hotărârea 302 Aprobarea implementării proiectului cu titlu: ”TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – Cod SMIS 2014+:127169 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 4.5/4.14

Hotărârea 303 Aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție

Hotărârea 304 Aprobarea încheierii unui contract de asociere între UAT Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și UAT Simeria - prin Consiliul Local al Orașului Simeria pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 700”

Hotararea 305 Aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 306 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 307 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018Hotararea 307 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 308 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de Orientare Scolară și Profesională Hunedoara

Hotararea 309 Stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2019

Hotararea 310Aprobarea Planului de investiții pe anul 2019, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID

Hotararea 311Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017

Hotararea 312 Transmiterea în administrare operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de atribuire prin licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara

Hotararea 313 Analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2018

Hotararea 314 Analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2018

Hotararea 315 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale pe anul 2018

Hotararea 316 Aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019

Hotararea 317 Modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018

Hotararea 318 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600

Hotararea 319 Aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr 55/2017 și a Hotărârii nr 94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara

Hotararea 320 Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva

Hotararea 321 Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani

Hotararea 322 Aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice

Hotararea 323 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 324 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe anul 2018

Hotararea 325 Repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor încasate suplimentar din impozitul pe venit, la bugetul de stat, pe anul 2018

Hotararea 326 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2018

Hotararea 327 Aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

Hotararea 328 Aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara

Hotararea 329 Aprobarea modificării repartiției redevenței aferentă bunurilor rezultate în urma derulării Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Hunedoara”

Informaţii în completare