.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 280/2021 

Dispoziția 285/2021 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2021;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2021;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în regim de urgență la clădirea Palatului Administrativ din Municipiul Deva, str.1 decembrie 1918, nr.28, jud. Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, cu modificările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PRODURI S.A. Deva – în faliment;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.150/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara, aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” ;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2020 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.166/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Hunedoara;  Doc;

            Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea denunțării unilaterale a acordului de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.154/2020;  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea si însușirea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire clădire pentru secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primire Urgențe“;  Anexe  Doc;

Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Ion Bădin;