Proiectul ordinii de zi 

Dispozitia 108/2021 

Minuta

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.26/2021 privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare privind desfășurarea activității de control a transporturilor rutiere de mărfuri, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc1;  Doc 2;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;  Anexă  Doc1;  Doc 2;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024;  Anexe buget  Doc 1;  Doc 2;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024 ale spitalelor de interes județean;  Anexă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  Anexă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a situațiilor financiare pe anul 2020 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțare de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021 – semestrul II;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean ”Fotbal Centenar Corvinul”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;  Anexă  Doc1;  Doc 2;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul ”Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, cod SMIS 122283;  Planșa 1  Planșa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreţinere, reparații  curente şi periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;  Anexa  Doc;  

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Puncte suplimentare:

-     Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Lucrări în regim de urgență la clădirea Palatului Administrativ din Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918,nr. 28, jud. Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centrul cultural multifuncțional”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-     Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I  2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

-       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.59/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 141/2021

Minuta

Proces verbal

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2020;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.54/2021 privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de paturi cu prize oxigen” și a Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2021 privind însușirea Procesului-verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției ”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în comuna Dobra”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia – Lelese din domeniul public al Comunei Lelese în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia – Lelese din domeniul public al Comunei Ghelari în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente drumului comunal DC 58A (Ulița Lacurilor) care asigură accesul la cetatea dacică Costești-Cetățuia din domeniul public al Comunei Orăștioara de Sus în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Serviciul management de caz pentru serviciile de tip familial, asistenți maternali profesioniști;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Serviciul management de caz pentru copilul aflat în plasament familial;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată Locuința protejată pentru victimele violenței domestice Simeria;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru adulți Deva;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Brad;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități nr.2 Brad;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.55;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr.154;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila Pavilionul I și Pavilionul II;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Căminul pentru persoane vârstnice Pui;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Păclișa;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Păclișa;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare pentru copii Deva;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Apartament familial Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Apartament familial Vulcan;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent și delincvent provenit din familii dezorganizate Petroșani;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul specializat pentru copii cu dizabilități Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara Casa familială 1;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara Casa familială 2;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan Casa familială 1;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan Casa familială 2;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 1;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 2;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Rețea de case familiale Orăștie Casa familială 3;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea implementării proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. APA PROD S.A. Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. APA PROD S.A. Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 Puncte suplimentare:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021 precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2021, modificarea programului de investiții anexă la buget precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Execuție construcție ușoară pentru Unitatea de primiri urgențe la Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

   52. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;  Anexe  Doc;  Doc 2;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

.

Ordinea de zi

Dispozitia 84/2021 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2020 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de asociere încheiat  între Judeţul Hunedoara -  prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni-Zona 5”- în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic de interes județean - Stațiunea Straja;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea demolării acestora;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2021 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID);  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de urgență Timișoara în vederea implementării proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare Nord – Vest, vest” cod apel POCU/760/4.9 Cod My SMIS 136480 în Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de paturi cu prize oxigen”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției ”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în comuna Dobra”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;  Anexă  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – 18+050”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu privire la proiectul ”Fotbalul este mai mult decât un joc” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală Asociației ”SALVITAL” Hunedoara;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

20.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134,00 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2021 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2021-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra unor sectoare din drum județean DJ687J; Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” cod SMIS 123893 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă în Județul Hunedoara“ și a Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului;  Doc;

Inițiator: Chivu Cristina – consilier județean

 25.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării sportivului Iancu Avram Marius, cetățean de onoare al județului Hunedoara cu suma de 20.000 lei în vederea stabilirii unui nou record mondial de anduranță la înot în cel mai mare lac din Europa Centrală, Lacul Balaton din Ungaria;   Doc;

Inițiatori: Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen – consilieri județeni

Informaţii în completare