Consiliul Judeţean Hunedoara

 

Viziune, misiune, valori

 VIZIUNE

Consiliul Județean Hunedoara își propune, prin strategia de dezvoltare și prin programul elaborat de echipa de conducere, ca județul nostru să devină:

 • un punct de referință pentru investitori, care să ofere alternative sănătoase și viabile pentru ca fostele zone monoindustriale Hunedoara, Călan, Valea Jiului, Brad să se revigoreze din punct de vedere economic;

 • un loc în care prin educație, ca prioritate strategică, și formare continuă să se pregătească specialiști de marcă în domenii căutate pe piața muncii;

 • un spațiu de viață confortabil pentru toți locuitorii, prin reducerea decalajelor între mediul rural și urban ca urmare a investițiilor în modernizarea drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare, a rețelelor de gaz;

 • o destinație turistică și culturală de excepție, care să fie inclusă în programul de vacanță al fiecărui turist român sau străin care ne vizitează țara.

MISIUNE

Consiliul Județean Hunedoara trebuie să devină reperul unei administrații publice moderne, flexibile și eficiente centrate pe implicarea cetățeanului în luarea deciziilor care privesc inițiativele de interes public general.

Consiliul Județean Hunedoara promite să rămână un partener de încredere, care încurajează colaborarea între administrație, societatea civilă și sectorul privat

Acest deziderat este posibil prin:

 • respectarea legalității;

 • simplificarea birocrației;

 • consultarea populației;

 • respectarea principiilor autonomiei locale;

 • cooperare cu alte autorități ale administrației publice locale și centrale. 

VALORI

Serviciile publice de interes județean pe care le oferim vor avea ca punct de plecare un set de valori comune:

 • responsabilitate în luarea deciziilor;

 • transparență în actul decizional și în activitățile tuturor instituțiilor din subordine;

 • profesionalism și seriozitate;

 • eficiență;

 • accesibilitate și adaptabilitate la nevoile cetățenilor.

Atribuțiile Consiliului Județean Hunedoara

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ

 

Atribuţiile consiliului judeţean

(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;

 2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

 3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

 4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean;

 5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;

 6. f) alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

 1. a) alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la propunerea preşedintelui sau a consilierilor judeţeni;

 2. b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii;

 3. c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;

 4. d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean:

 1. a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Dispoziţiile 129 alin. (4) se aplică în mod corespunzător;

 2. b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;

 3. c) stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile legii;

 4. d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

 5. e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;

 6. f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean:

 1. a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile prezentului cod;

 2. b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii;

 3. c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

 1. a) educaţia;

 2. b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

 3. c) sănătatea;

 4. d) cultura;

 5. e) tineretul;

 6. f) sportul;

 7. g) ordinea publică;

 8. h) situaţiile de urgenţă;

 9. i) protecţia şi refacerea mediului;

 10. j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

 11. k) evidenţa persoanelor;

 12. l) podurile şi drumurile publice;

 13. m) serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean;

 14. n) turism;

 15. o) dezvoltare rurală;

 16. p) dezvoltare economică;

 17. q) alte servicii publice stabilite prin lege.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

 1. a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

 2. b) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;

 3. c) acordă asistenţă tehnică în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:

 1. a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;

 2. b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

 3. c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), consiliul judeţean:

 1. a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes judeţean. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea judeţului;

 2. b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea judeţului.

 

Informaţii în completare