SELECTAȚI LIMBA

Cuvânt introductiv al Preşedintelui C.J. Hunedoara

Imprimare


       Situat în partea central-vestică a României, în provincia istorică Transilvania, judeţul Hunedoara reprezintă o importanţă deosebită pentru România. Istoricii au căzut de acord că poporul român s-a format în urma cuceririi Daciei de către romani.
       Este un joc al istoriei faptul ca atât capitala vechii Dacii cât şi capitala provinciei romane Dacia se găsesc pe teritoriul judeţului Hunedoara la o distanţă de doar 100 de km una de cealaltă.
Nu este deci greşit să spunem că judeţul Hunedoara este esenţa României moderne, din aceste locuri pornind spre a-şi urma destinul poporul român.
       Cuvintele descriu modest realitatea, cel mai bine veţi putea cunoaşte acest ţinut vizitându-l, fie şi virtual, prin intermediul acestui site.

       Veţi putea descoperi frumuseţi primordiale, monumente pline de mister şi oameni primitori.

       Vă asigur că dacă la sosire veţi fi oaspeţi, la plecare veţi fi prieteni.

 

Mircea Ioan Moloţ
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara

 

 ========================================================

 
 
 
 
 

 

 

30.07.2014

 

LISTA FINALĂ CU PARTENERUL SELECTAT

pentru Proiectul ” Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara si Alba”

            Consiliul Județean Hunedoara anunță că, în urma evaluării documentelor depuse, a fost selectat Municipiul Alba-Iulia, în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, pentru depunerea cererii de finanțare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul amintit mai sus.

 

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI POSDRU  

 

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Unitatea Administrativ Teritorială Hunedoara, cu sediul in municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui/unor Acord/Acorduri de Parteneriat cu entitati de drept privat si public, in vederea depunerii cererilor de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale” finanţată din DMI 6.1, pentru proiectul cu titlul ”Accesul la o viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la domiciliu în județele Hunedoara și Alba. Proiectul va fi unul de tip strategic cu un calendar de implementare de 12 luni. Obiectivul general al proiectului va fi înființarea a 6 entități de economie socială care să aibă ca și obiect de activitatea furnizarea de servicii de îngrijire paleativă și la domiciliu. Obiectivele specifice le reprezintă activitățile de înființare a entităților, identificarea în cadrul grupurilor țintă a personalului ce urmează a fi angajat, elaborarea planului de management al fiecărui centru în parte, implicarea în asigurarea sustenabilității entităților după finalizarea proiectului.           

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru proiecte POSDRU sunt specificate in Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (aferente DMI-ului).


Profilul partenerilor 


Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor/instituțiilor care respecta urmatoarele conditii:

 

 Conditii generale de eligibitate

 • Sa aiba un numar de inregistrare juridic (Asociatii, Fundatii, Federatii, Instituții);
 • Sa fie acreditati (acolo unde e cazul) pentru desfasurarea activitatilor relevante pentru acest Domeniu Major Interventie;
 • Sa aiba experienta in domeniu (informatii cu privire la istoricul proiectelor anterioare)
 • Specificatii cu privire la rolul partenerului in proiect ;
 • Furnizarea unor informatii financiare: numar mediu de angajati, cifra de afaceri/venituri din activitati fara scop patrimonial);
 • Detalierea istoricului finantarii anterioare.

 

 Conditii specific de eligibilitate:

 1. ONG-uri ;
 2. Cooperative;
 3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
 4. Furnizori de servicii sociale;
 5. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
 6. Întreprinderi implicate în economia socială;
 7. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specific, cat si activitatile de management al proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aferent acestui DMI se poate descarca de pe linkul http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs168f.pdf.   Activitatile vor fi cele conectate direct cu atingerea obiectivelor operationale ale acestui DMI, în principal dezvoltarea structurilor economiei sociale.

$1·         dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală;

$1·         promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;

$1·         consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;

$1·         consolidarea capacităţii structurilor din economia socială, precum şi încurajarea cooperării între organizaţii.

DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:

A. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 

 • Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate. Pentru dovedirea obiectului de activitate participantul poate depune în plus şi un certificat constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
 • Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimii doi ani, din care să rezulte că persoana juridică nu are datorii la bugetul statului;

B. În original:

 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;
 • Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 • Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice);
 • Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;
 • Cererea de participare completată şi semnată
 • O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate în funcţie de natura partenerului, însoţită de documente care atestă că participantul are experienţa relevantă (de exemplu contracte încheiate sau în curs de derulare, proiecte anterioare);
 • Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor (maxim două pagini).

      Partenerul selectat va gestiona, pe lângă activitățile specifice managementului de proiect, și înființarea și managementul a cel puțin 2 entități de economie socială nou înființate.

Solicitantul doreste alcatuirea unuia sau mai multor asocieri de parteneri pentru incheierea Acordului de Parteneriat si redactarea unei cereri de finantare in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.


Firmele sau ONG-urile interesate sa participe la selectie vor depune Fisa Partenerului impreuna cu documentele care atesta incadrarea in conditiile generale si speciale si Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POSDRU la sediul Consiliului Județean Hunedoara sau la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pana la data de 29.07.2014.


      Partenerul/Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului. Lista finala a partenerului/partenerilor selectati va fi publicata in data 30.07.2014 pe site-ul instituției.

Copyright © 2011 - 2014 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.